Projekty 2021

Zapewnienie opieki osobom w kryzysie bezdomności z terenu miasta Białystok w 2021 r.

Finansowanie: Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 1 222 155 zł

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Celem głównym zadania będzie zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie Miasta Białegostoku w szczególności poprzez udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.
Celami szczegółowymi zadania będą:

  1. Prowadzenie ogrzewalni na 30 miejsc w g. 19:00 – 7:00, zapewniającej możliwość noclegu w ciepłym pomieszczeniu.
  2. Prowadzenie świetlicy (która będzie w dzień przedłużeniem działającej w nocy ogrzewalni) na 30 miejsc (w g. 7:00 – 19:00) zapewniającej schronienie w ciepłym miejscu, z funkcją pralni, łaźni, wydawaniem posiłków oraz odzieży, pomoc w zmianie opatrunków, działania aktywizacyjne.
  3. Prowadzenie całodobowej noclegowni na 20 miejsc, zapewniającej możliwość całodobowego przebywania w ciepłych pomieszczeniach z łóżkami, szafami, stolikami.
  4. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 30 miejsc – w tym 22 miejsca dla osób niesamodzielnych i 8 wydzielonych miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.
    Wszystkie placówki będą działały w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku. Ogrzewalnia oraz świetlica będą prowadzone w tych samych pomieszczeniach.

Pomoc żywnościowa dla ubogich mieszkańców miasta w okresie przedwakacyjnym.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Termin realizacji: 01.04.2021 – 29.06.2021

W ramach zadania wydamy żywność z Programu FEAD w naszej Stacji Wsparcia Betezda przy ul. Węglowej 8a mieszkańcom Białegostoku znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc żywnościowa dla ubogich mieszkańców miasta w okresie powakacyjnym.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Termin realizacji: 01.07.2021 – 28.09.2021

W ramach zadania wydamy żywność z Programu FEAD w naszej Stacji Wsparcia Betezda przy ul. Węglowej 8a mieszkańcom Białegostoku znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Przyszłość w KDN

Finansowanie: Zadanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Kwota dofinansowania: 679 000 zł

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2021

Kontynuujemy realizację zadania rozpoczętego w 2019 r.

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Kwota dofinansowania: 148 078 zł

Termin realizacji: 01.04.2021 -31.12.2021

Bezpośrednimi efektami realizacji zadania będą: 

– 114 dni wydań posiłków 

– 190 godzin dyżurów osoby do pomocy przedmedycznej 

– 152 godzin zajęć psychologa 

– 152 godzin pracy pracownika socjalnego, 

– 1000 godzin pracy asystenta osoby bezdomnej, 

– 780 godzin zajęć tematycznych: opiekuna grupy, doradcy zawodowego/coacha, specjalisty BHP) 

Warsztaty kulinarne dla osób w kryzysie bezdomności.

Finansowanie: Zadanie dofinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Termin realizacji: 01.06.2021 -31.12.2021

Efektem działania będzie przeprowadzenie:

– 28 warsztatów kulinarnych

– 28 warsztatów higieny osobistej

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Kwota dofinansowania: 286 000 zł

Termin realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2021

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu w okresie 01.06.2021 -31.12.2021 cyklu 22 akcji, w ramach których osoby w kryzysie bezdomności będą pracowały wspólnie z podopiecznymi różnych podlaskich organizacji, kadrą i osobami związanymi z naszym stowarzyszeniem, jak również z osobami niezwiązanymi z żadną organizacją. Do działań tych zaprosimy także mieszkańców miejscowości Kościuki, co pozwoli na lepsze poznanie się oraz obalenie mitów na temat osób w kryzysie bezdomności. Każdy
tydzień przebiegu akcji będzie uwieńczany wspólnym biesiadowaniem przy ognisku lub grillu, a także wspólnym gotowaniem potraw na naszej kuchni wybudowanej na świeżym powietrzu w Kościukach – będzie to czas na wspólne rozmowy, śpiewanie i rekreację. Praca będzie polegała na wspólnym dziele, jakim jest budowania ogrodzenia wokół prawie 4-ro hektarowej działki zakupionej dzięki otrzymanej w 2019 r. z Narodowego Instytutu Wolności dotacji w ramach PROO, nazwanej przez nas Krainą Dobrej Nadziei, na której powstaje dom treningowy dla osób w kryzysie bezdomności, a w przyszłości ośrodek dla bezdomnych seniorów. W ramach działań przeprowadzimy także dla osób w kryzysie
bezdomności serię 28 wykładów prowadzonych przez psychologa i pracownika socjalnego.

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Województwie Podlaskim.

Finansowanie: zadanie dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego.

Kwota dofinansowania: 19 699 zł

Termin realizacji: 01.12.2021 – 31.12.2021

Zadanie będzie polegało na zaspakajaniu potrzeb osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością przebywających na terenie województwa podlaskiego poprzez działania prowadzone w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności, składającego się z następujących działów: ogrzewalnia, noclegownia, schronisko z usługami opiekuńczymi. Wszystkie te działy funkcjonują całodobowo. Oferta odpowiada na cele zadania publicznego w ogłoszonym konkursie poprzez zapewnienie pomocy osobom w kryzysie bezdomności poprzez:

1) Zapewnienie im pomocy w wyjściu z bezdomności poprzez prowadzenie wymaganych przepisami zajęć aktywizujących w schronisku z usługami opiekuńczymi (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2018 r.), a w związku z tym, zakup sprzętu do tych zajęć (rzutnik) – także w celu zapewnienia dystansu społecznego ze względu na warunki pandemiczne.

2) Zakup niezbędnych artykułów w ramach udzielonego schronienia, między innymi niezbędnego ubrania w postaci bielizny termicznej oraz kapci.

3) Umożliwienie nieprzerwanej działalności pralni poprzez zakup i suszarki elektrycznej do ubrań, suszarek stojących na bieliznę.

4) Zapewnienie higienicznego wydawania posiłków poprzez zakup naczyń wielorazowych dla podopiecznych oraz fartuchów kucharkom.

5) Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych poprzez zlecenie dezynfekcji całego ośrodka.

Skip to content