Projekty 2022

Z bezdomności można wyjść.

Finansowanie: Zadanie finansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota finansowania: 2 490 000 zł

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Celem głównym zadania jest zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
przebywających na terenie Miasta Białegostoku w szczególności poprzez udzielanie schronienia,
zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.
Celami szczegółowymi zadania będą:

 1. Prowadzenie ogrzewalni na 30 miejsc, działającej całodobowo.
 2. Prowadzenie noclegowni na 26 miejsc.
 3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi na 30 miejsc – w tym 22 miejsca
  dla osób niesamodzielnych i 8 wydzielonych miejsc dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.

Aktywizacja osób bezdomnych z terenu Miasta Białystok.

Finansowanie: Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota dofinansowania: 160 000 zł

Termin realizacji: 01.03.2022 – 31.12.2022

Celem zadania jest prowadzenie działań aktywizacyjnych kierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej osób w kryzysie bezdomności, uzyskanie przez nich samodzielności życiowej
oraz wyjście z bezdomności.
Zadanie będzie kierowane do grupy 80 osób w kryzysie bezdomności.

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w Województwie Podlaskim.

Finansowanie: Zadanie współfinansowane z budżetu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Kwota finansowania:  46 050 zł

Termin realizacji: 16.05.2022 – 31.12.2022

Zadanie będzie miało na celu zaspokajanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez:
a) zakup niezbędnych art. w ramach udzielonego schronienia (m.in.: środków opatrunkowych, środków czystości, itp.);
b) zapewnienie posiłku;
c) zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie nr 2, 3A i 4.

Finansowanie: Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Kwota finansowania:  105 100 zł

Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.12.2022

Celem zadania będzie prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych, poprzez udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej (np. punktów wydawania odzieży lub żywności) oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia oraz  świadczenie kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w mieszkaniach chronionych treningowych.

Zadanie będzie realizowane w obiektach należących do naszego stowarzyszenia, gdzie świadczymy usługi osobom
w kryzysie bezdomności:

 • ogrzewalni, noclegowni (gdzie znajdują się też pokoje treningowe)  oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, które funkcjonują przy ul. Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku
 • 8 mieszkaniach scalonych przy ul. Żelaznej w Białymstoku
 • 6 mieszkań treningowych rozproszonych w różnych punktach centrum Białegostoku
 • magazyn na ul. Węglowej 8a, gdzie będzie wydawana żywność w formie paczek oraz odzież.

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE

Finansowanie: Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego.

Kwota finansowania:  9620 zł

Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.12.2022

Celem zadania jest realizacja programu zdrowotnej profilaktyki wśród osób w kryzysie bezdomności oraz osób ubogich z Województwa Podlaskiego, w tym uczestników Centrum Integracji Społecznej “Żelazna”.

Szczegółowe cele to:

– zapoznanie osób z zasadami BHP

– zapoznanie osób w kryzysie bezdomności z podstawami higieny osobistej i pomoc w opatrywaniu ran

– podniesienie lub utrzymanie kondycji osób w kryzysie bezdomności znajdujących się w schronisku dla osób bezdomnych oraz osób ubogich potrzebujących ćwiczeń fizycznych

Wiejski program pomocy osobom w kryzysie bezdomności – “Ścieżka Feniksa”.

Finansowanie: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Kwota finansowania: 54 460 zł

Termin realizacji: 01.08.2022 – 31.03.2023

Celem innowacji jest opracowanie modelu “Wiejskiego programu pomocy osobom w kryzysie bezdomności “Ścieżka Feniksa”.

Model charakteryzują 4 główne założenia:

 • długofalowe, holistyczne wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności w środowisku lokalnym;
 • podejście ekologiczne i rozwiązania z zakresu gospodarki o zamkniętym obiegu w procesie pracy terapeutycznej (np. takie jak: wykorzystanie materiałów z recyklingu do prac na terenie ośrodka reintegracji jak np. opony, szklane butelki, glina, drzwi z recyklingu, skrzyneczki ze sklejki i plastiku, itp., ponowne kreatywne użycie materiałów, stosowanie materiałów naturalnych pozyskanych lokalnie jak: gałęzie, słoma, wiklina, itp.).
 • wykorzystanie lokalnych zasobów gminy, nieużytkowanych i niedostrzegalnych;
 • rozwiązania na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych (odejście od form w systemie placówkowym (ogrzewalnie, noclegownie i schroniska) i integracji.

Cel innowacji wpisuje się w ideę włączenia społecznego, ponieważ będzie polegał na opracowaniu nowatorskiego systemu włączania osób w kryzysie bezdomności do głównego nurtu życia społecznego, zwłaszcza na obszarach gmin wiejskich.

Osoby bezdomne na ratunek pszczołom.

Finansowanie: Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Kwota finansowania: 7550 zł

Termin realizacji: 16.05.2022 – 30.09.2022

Zadanie będzie polegało na zakupie i posadzeniu drzew oraz krzewów miododajnych, a przez to założeniu nowych pożytków pszczelich na działce w miejscowości Kościuki (gm. Choroszcz) należącej do Stowarzyszenia “Ku Dobrej Nadziei”, gdzie jest budowany ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności, a w przyszłości zostaną postawione ule. Rośliny te zostaną posadzone w tym roku, natomiast ule są planowane w roku 2025, kiedy to już sadzonki będą chodź w minimalny sposób służyły owadom. Z pasieki będziemy wytwarzać ekologiczny miód.

Wsparcie utrzymania czystości sanitarnej placówek dla osób w kryzysie bezdomności.

Finansowanie: Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Kwota finansowania: 2700 zł

Termin realizacji: 14.06.2022 – 31.12.2022

Otrzymane środki stanowią wkład własny do projektu pt. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w Województwie Podlaskim., opisanego wyżej.

MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie nr 2, 3A i 4.

Finansowanie: Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Kwota finansowania: 11 950 zł

Otrzymane środki środki stanowią wkład własny do projektu pt. MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH. Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie nr 2, 3A i 4. , opisanego powyżej.

Samochód niezbędny do udzielania pomocy osobom bezdomnym

Finansowanie: Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Kwota finansowania: 10 000 zł

Termin realizacji: 01.08.2022 – 31.12.2022

Skip to content