Projekty 2019

Pomoc osobom bezdomnym w Białymstoku 2019

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Zakładane cele:

  1. Zabezpieczenie ciągłego schronienia 100 osobom bezdomnym dziennie, zarówno pełnosprawnym, jak i niepełnosprawnym i niesamodzielnym.
  2. Zwiększenie liczby osób bezdomnych mających możliwość zmiany sposobu życia.
  3. Zapewnienie osobom bezdomnym posiłku, odzieży, środków czystości.

Stacja Wsparcia Betezda 2019

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Zakładane cele:

  1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie darów rzeczowych i żywnościowych.
  2. Dotarcie z pomocą rzeczową i żywnościową do jak największej ilości osób i rodzin ubogich, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku.


Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS “Żelazna”

Finansowanie: projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019

Zakładane cele:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.

______________________________________________________________________________

Przyszłość w KDN

Finansowanie: zadanie finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Edycja 2019

Termin realizacji: 15.09.2019 – 31.10.2021

Zakładane rezultaty:

Działanie 1 Zakup nieruchomości i jej remont.
Rezultat: zwiększenie potencjału organizacji.

Działanie 2. Remont budynków przy ul. Grunwaldzkiej 76 i Żelaznej 23
Rezultat 1: zwiększenie ilości dostępnych mieszkań treningowych.
Rezultat 2: podniesienie poziomu bezpieczeństwa obu budynków poprzez zainstalowanie łącza internetowego, monitoringu i hydrantów POPŻ, wentylacji.

Działanie 3 Zakup sprzętu komputerowego i biurowego
Rezultat: poprawa warunków pracy kadry i aktywizacji podopiecznych poprzez zakupiony sprzęt biurowy i komputerowy.

Działanie 4 Zakup samochodu.
Rezultat: 1 samochód


Skip to content