Projekty 2015

„Aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy”

Finansowanie: ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Termin realizacji: 01.08.2015. do 30.11.2015.

Projekt realizowany w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 2015.

Cele realizacji zadania:

Celem głównym projektu jest integracja i reintegracja społeczna 40 osób długotrwale bezrobotnych
w okresie sierpień – listopad 2015 r.

„Kobieta na stanowisku robotnik remontowo – budowlany”

Przy współudziale: środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Miasta Białystok.

Termin realizacji projektu: 01.09.2015 do 31.12.2015.

Projekt realizowany w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej.

Cele realizacji zadania:

 1. Zwiększenie liczby kobiet w zawodzie robotnik remontowo – budowlany, zdominowanym przez mężczyzn – dzięki  szkoleniu kobiet w Centrum Integracji Społecznej “Żelazna”.
 2. Umożliwienie co najmniej 5. kobietom zdobycia doświadczenia i kwalifikacji w zawodzie typowo męskim.
 3. Przełamywania stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy.

 

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”.

„Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania”

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku

Termin realizacji projektu: 01.01.2015 – 31.12.2015

Cele realizacji zadania:

 1. Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ciepłego
  i bezpiecznego miejsca w ogrzewalni/świetlicy.
 2. Zapewnienie dwóch posiłków dziennie.
 3. Zapewnienie możliwości otrzymania odzieży.
 4. Zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni i otrzymania do tego celu środków czystości (również odwszawianie).
 5. Zapewnienie możliwości prania odzieży.
 6. Zapewnienie poradnictwa psychologiczno-socjalno-prawnego przez pracownika socjalnego i coacha.

Punkt pomocy doraźnej.

„Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych”.

Przy współudziale: środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2015- 31.12.2015

Cele realizacji zadania:

– regularna pomoc rzeczowa i żywnościowa dla 650 osób

– wydanie trzech posiłków świątecznych dla ubogich mieszkańców Białegostoku

– zapewnienie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom potrzebującym

__________________________________________________________________________________

Warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej dla osób bezdomnych

„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności”

Przy współudziale: środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.05.2015- 31.12.2015

Cele realizacji zadania:

– zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością ciepłego i bezpiecznego miejsca w ogrzewalni/świetlicy

– zapewnienie dwóch posiłków dziennie

– zapewnienie możliwości otrzymania odzieży

– zapewnienie możliwości skorzystania z łaźni i otrzymania do tego celu środków czystości (również odwszawianie)

-zapewnienie poradnictwa psychologiczno – socjalno – prawnego oraz wsparcia coacha

Skip to content