Projekty 2010

Wigilia 2010

Wsparcie najuboższych mieszkańców Białegostoku.

Przy współudziale: środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 01 listopada – 31 grudnia 2009.

Cele realizacji projektu:

 • Wsparcie najuboższych mieszkańców Miasta Białegostoku poprzez organizację Spotkań Wigilijnych wraz z rozdaniem paczek świątecznych oraz zorganizowanie poczęstunku z okazji Sylwestra.
 • Zapewnienie atmosfery świątecznej,poczucia bezpieczeństwa i przynależności do społeczeństwa.
 • Umożliwienie najuboższym godnego spędzenia świąt w rodzinnej atmosferze, poprzez wspólne przygotowanie kolacji wigilijnej oraz podarowanie paczek świątecznych m.in. z artykułami żywnościowymi, które będą mogły być wykorzystane podczas dni świątecznych.
 • Zmniejszenie poczucia bezradności i zagubienia, które w okresie świątecznym często są powodem zachowań autodestrukcyjnych i szkodliwych społecznie.
 • Zapewnienie poczucia wspólnoty i danie alternatywy spędzenia ostatniego dnia roku osobom ubogim.
 • Pokazanie dzieciom uroczystego sposobu spędzenia świąt.
 • Obdarowanie dzieci prezentami świątecznymi.

______________________________________________________________________________

Poznaj i pamiętaj 2010

Edukacja historyczna i etyczna przez sztukę, czyli „POZNAJ I PAMIĘTAJ”

Przy współudziale: środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Termin realizacji: lipiec- grudzień 2010.

Cele realizacji projektu:

Przeprowadzenie warsztatów historycznych, dających młodzieży okazję do:

 • zapoznania się z historią i doświadczeniami życiowymi znanych białostoczan (Ludwik Zamenhof, Samuel Pisar, Mordechaj Tenenbaum-Tamaroff, Bronia Winicka-Klibańska), które mogą posłużyć jako przykład wzorów zachowań dla współczesnej młodzieży
 • poznania nieznanej historii naszego regionu w ciekawych formach
 • poznania znane na świecie osobistości z naszego regionu, o których młodzież nie usłyszy w szkole
 • kształtowania świadomości regionalnej i etycznej poprzez pokazanie żywej historii na podstawie listów i tekstów źródłowych a nie tylko suchej notatki biograficznej
 • personalnego i osobistego zrozumienia przez historii bliskiej (bo regionu), a jednocześnie dalekiej, bo nieznanej, niemożliwej do poznania w szkole.

Przeprowadzenia warsztatów teatralnych, dających młodzieży okazję do:

 • edukacji historycznej poprzez sztukę (teatr)
 • odkrycia pasji historycznych i teatralnych
 • nauki współdziałania, twórczego rozwiązywania problemów
 • aktywnego i twórczego spędzenie czasu
 • treningu panowania nad tremą, przed publicznym wystąpieniem.

______________________________________________________________________________

Arkadyjka 2010

Przegląd teatralnych zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Miasta Białegostoku „ARKADYJKA”

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku

Termin realizacji: wrzesień – grudzień 2010.

Cele realizacji projektu:

 • Upowszechnianie teatru wśród najmłodszych mieszkańców Białegostoku
 • Zachęcanie do podejmowania wyzwań i samorealizacji przez sztukę
 • Nauka współdziałania, twórczego rozwiązywania problemów
 • Przekraczanie barier własnych możliwości, stereotypów
 • Poznawanie siebie poprzez wyrażanie własnych uczuć
 • Walka z tremą, przygotowanie do występów publicznych
 • Nauka współdziałania i współpracy dzięki pracy w grupie
 • Zachęcenie do aktywności kulturalnej

______________________________________________________________________________

„Dach nad głową bezdomnego” 2010

Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności

Przy współudziale: środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 28 września – 31 grudnia 2010.

Cele realizacji projektu:

Poprawa standardu pobytu i noclegu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez remont dachu oraz montaż systemu grzewczego na poddaszu w Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” w Białymstoku.

Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezdomnych, uczestniczących w pracach remontowych. Otrzymanie zaświadczeń o uczestnictwie w projekcie i listów polecających do pracodawców.
Działania przyczyniające się do wsparcia prewencyjno – osłonowego wobec osób bezdomnych poprzez wykorzystanie poddasza na pokoje mieszkalne dla osób pragnących wyjść z bezdomności poprzez wzbogacenie oferty pokoi mieszkalnych oraz prowadzenie ogrzewalni.

______________________________________________________________________________

Turniej Rodzinny – II edycja

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku – realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2010.

Cele realizacji projektu:

 • Edukacja teatralna dzieci w wieku 2-12 lat
 • Integracja członków rodziny: rodziców i dzieci
 • Nauka współdziałania, twórczego rozwiązywania problemów
 • Poznanie możliwości i talentów każdego członka rodziny
 • Aktywne i twórcze spędzenie czasu z dzieckiem
 • Trening panowania nad tremą, przed publicznym wystąpieniem

______________________________________________________________________________

Świetlica socjoterapeutyczna 2010

Pilotażowy program świetlicy socjoterapeutycznej

Przy współudziale: środków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin realizacji: 01.09.2010 – 31.12.2010.

Cele realizacji projektu:

 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z osiedla TBS w Białymstoku poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, uwzględniającej działania ukierunkowane na rozwój osobisty, społeczny i moralny.
 • Ukształtowanie u dzieci i młodzieży postawy antyalkoholowej – profilaktyka uzależnień.
 • Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

______________________________________________________________________________

Integracja przez kulturę – I Ty możesz

Przy współudziale: środków Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 03.03.2010 – 31.12.2010.

Cele realizacji projektu:

 • Rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta poprzez działania artystyczne, prowadzące do wystawienia widowiska teatralnego dla mieszkańców miasta przez grupę złożoną z najuboższych.
 • Aktywizacja osób wykluczonych społecznie, która może doprowadzić do zmiany sposobu myślenia o sobie i podjęcia działań zmierzających do wyjścia z bezdomności.
 • Uświadomienie społeczeństwu, że ubóstwo materialne nie musi równać się ubóstwu intelektualnemu i artystycznemu.

______________________________________________________________________________

Prowadzenie ogrzewalni 2010

Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania

Przy współudziale: środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2010.

Cele realizacji projektu:

 • zapewnienie osobom bezdomnym możliwości ogrzania się i ochrony przed zamarznięciem w okresie zimowym
 • zmniejszenie przestępczości
 • aktywizacja społeczna osób bezdomnych zapewnienie atmosfery akceptacji, ale także konkretnej pomocy dla osób pragnących zmienić swój autodestrukcyjny styl życia
 • zapewnienie poczucia użyteczności społecznej grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • zapewnienie pomocy w wyjściu z bezdomności dla osób tym zainteresowanych.
Skip to content