Projekty 2018

Kompleksowa opieka nad osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w Ośrodku wychodzenia z Bezdomności “Zakątek Nadziei”

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Zakładane cele:

1. Zapewnienie całodobowej opieki w formie ogrzewalni, noclegowni i schroniska, łącznie dla 100. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dziennie.

2. Zapewnienie możliwości skorzystania z 3. posiłków dziennie dla 100. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

3. Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez umożliwienie skorzystania z doradztwa psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej/animatora, informatyka.

4. Zapewnienie zarówno doraźnego, jak i długofalowego wsparcia osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez usługi asystentów osoby bezdomnej oraz kierowcy.

Stacja Wsparcia Betezda

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Zakładane cele:

1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie darów rzeczowych i żywnościowych.
2. Dotarcie z pomocą rzeczową i żywnościową do jak największej ilości osób i rodzin ubogich, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku.

Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS “Żelazna”

Finansowanie: projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019

Zakładane cele:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.