Projekty 2018

Kompleksowa opieka nad osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w Ośrodku wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Zakładane cele:

1. Zapewnienie całodobowej opieki w formie ogrzewalni, noclegowni i schroniska, łącznie dla 100. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dziennie.

2. Zapewnienie możliwości skorzystania z 3. posiłków dziennie dla 100. osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

3. Aktywizacja osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez umożliwienie skorzystania z doradztwa psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej/animatora, informatyka.

4. Zapewnienie zarówno doraźnego, jak i długofalowego wsparcia osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez usługi asystentów osoby bezdomnej oraz kierowcy.

Stacja Wsparcia Betezda

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Miasta Białystok.

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Zakładane cele:

1. Łagodzenie skutków ubóstwa w mieście Białystok poprzez nieodpłatne przekazywanie darów rzeczowych i żywnościowych.
2. Dotarcie z pomocą rzeczową i żywnościową do jak największej ilości osób i rodzin ubogich, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujących na terenie miasta Białegostoku.

Nowe miejsca reintegracji społeczno  – zawodowej w CIS „Żelazna”

Finansowanie: projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Termin realizacji: 01.09.2017 – 30.09.2019

Zakładane cele:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50 (30 kobiet) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie do 30.09.2019 r. nowych miejsc reintegracji społeczno- zawodowej w CIS „Żelazna” w Białymstoku oraz utworzenie Filii CIS „Żelazna” w Turośni Kościelnej.

Brave Kids II w Białymstoku

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Termin realizacji: 01.06.2018 – 09.07.2018

Zakładane cele:

 1. Zorganizowanie drugiej edycji edukacyjno – artystycznego projektu Brave Kids w Białymstoku, w której udział wezmą 4 dziecięce grupy artystyczne (2 z zagranicy, 1 grupa lokalna, 1 grupa dzieci rodzin goszczących).
 2. Zaangażowanie lokalnej społeczności.
 3. Zorganizowanie Spektaklu Finałowego w Białymstoku – innowacyjnego, otwartego, bezpłatnego i dostępnego dla każdego
  zainteresowanego mieszkańca województwa podlaskiego.
 4. Umożliwienie społeczności lokalnej spotkania z przedstawicielami różnych kultur w przyjaznej atmosferze, w szczególności z
  młodymi artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki poprzez pokazy, warsztaty, spotkania integracyjne, wizyty studyjne,
  działania na rzecz społeczności lokalnej („Brave Kids dla innych”), a także spotkania informacyjne przed rozpoczęciem głównej
  części projektu Brave Kids II w Białymstoku.
 5. Wywieranie wpływu na budowanie postawy otwartości, tolerancji i empatii względem innych kultur oraz na poziom wiedzy i
  kompetencji międzykulturowych poprzez działania związane z projektem.

Aleppo umiera.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Termin realizacji: 15.08.2018 – 11.11.2018.

Zakładane cele:

 1. Uwrażliwienie mieszkańców Podlasia na problem ofiar wojny w Syrii.
 2. Wsparcie działań pomocowych prowadzonych w Syrii przez Polską Akcję Humanitarną.
 3. Budowanie wizerunku Podlasia jako regionu otwartego, zaangażowanego w pomaganie słabszym, wykluczonym.

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Finansowanie: Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 14.05.2018 – 31.12.2019

Zakładane cele:

 1. Podniesienie standardu placówek noclegowni, ogrzewalni, schroniska poprzez:
  • remont pomieszczeń już istniejących;
  • adaptację pomieszczeń na łazienki, pralnię i gabinet zabiegów higienicznych i opatrunkowych;
  • naprawę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej;
  • dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych;
  • zakup nowego wyposażenia placówki, w tym doposażenie kuchni.
 2. Nieprzerwane działanie ogrzewalni, noclegowni i schroniska w trakcie prac remontowo – adaptacyjnych.
 3. Aktywizowanie osób bezdomnych do podjęcia uczestnictwa w prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.
Skip to content