Statut KDN

STATUT STOWARZYSZENIA „KU DOBREJ NADZIEI”

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, dalej zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późń. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar wszystkich krajów świata, a siedzibą miasto Białystok.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Stowarzyszenie może wydawać legitymacje potwierdzające członkostwo.

§5.1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

Rozdział ІІ

Cele i środki działania

§6.1. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno słowem, jak i czynem w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.

2. Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są:

1) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności społecznych, zwłaszcza osób z terenów wiejskich i miejskich        szczególnie dotkniętych zjawiskiem biedy,

2) działalność charytatywna,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) edukacja i wychowanie,

5) promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,

6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

7) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

8) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

9) promocja i organizacja wolontariatu,

10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

11) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

12) rozpowszechnianie działalności charytatywnej poprzez pomoc w zakładaniu klubów dziecięcych oraz współpracę z innymi podmiotami aktywnymi  w tej dziedzinie,

13) pomoc osobom bezrobotnym, osobom przebywającym lub opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze,

14) promowanie wartości chrześcijańskich,

15) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

16) działalność na rzecz mniejszości narodowych,

17) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

18) działalność na rzecz uchodźców,

19) działania na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych, działania na rzecz osób starszych,

20) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania mające na celu walkę z dyskryminacją oraz przemocą w rodzinie,

23) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

24) działalność rolnicza, w tym praktykując stare metody (ekologiczne, permakulturalne) uprawy ziemi,

25) przetwórstwo płodów rolnych, w tym z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz dawnych technik konserwowania żywności.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

A. Działalność nieodpłatną w następujących formach:

1) zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych,

2) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów w różnorodnej formie, tworzenie kadr dla tych celów,

3) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań,

4) pomoc dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,

5) podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów,    prowadzenie akcji propagandowo – informacyjnych,

6) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, kościołami, misjami chrześcijańskimi oraz samorządami,

7) współdziałanie ze strukturami państwa w realizacji zadań socjalnych, kulturalnych, oświatowych i rehabilitacyjnych na rzecz jednostek i rodzin,

8) możliwość podejmowania realizacji zadań publicznych,

9) nawiązywanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi w realizacji programów pomocy,

10) promowanie inicjatyw lokalnych i reklamowanie ich w mediach,

11) podejmowanie wysiłków zmierzających do włączenia biznesu w akcje charytatywne i kulturalne, promowanie ekonomii społecznej,

12) angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt, ochrony środowiska,

13) wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów,

14) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z egzystencją człowieka: profilaktyka  patologii społecznych osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, pomoc postpenitencjarna i praca resocjalizacyjna z osobami osadzonymi i   opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze, bezdomnych, uzależnionych, prowadzenie poradni, świetlic, ośrodków resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ogrzewalni, noclegowni, hosteli, schronisk, jadłodajni, punktów pomocy medycznej, telefonów zaufania, warsztatów, tworzenie punktów S.O.S oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym,

15) działania na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin: prowadzenie noclegowni, kuchni z  dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, domów dziecka, ośrodków      resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej matki,

16) współpracę ze środkami masowego przekazu; działalność wydawniczą i kulturalną; promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, wymianę doświadczeń,

17) stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

18) budowę lub dzierżawę oraz prowadzenie obiektów sportowych, klubów, świetlic, kawiarni, przedszkoli i szkół,

19) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską: obozy, szkolenia, seminaria, konferencje, kursy, doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną,

20) szkolenia innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

21) działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie poradni, świetlic, punktów i ośrodków terapeutycznych, domów opieki, punktów pomocy medycznej, telefonów zaufania, warsztatów,

22) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

B. Działalność odpłatną w następujących formach:

1) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2) sprzedaż przedmiotów darowizny,

3) organizację obozów (kolonii, półkolonii) i wyjazdów wypoczynkowych w różnorodnej formie,

4) prowadzenie noclegowni, kuchni z dożywianiem, punktów pomocy medycznej, szkół i przedszkoli, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, domów dziecka, ośrodków resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, domów samotnej matki, szkoleń, warsztatów,

5) organizację wystaw, spektakli, projekcji, koncertów, organizowanie masowych akcji, festiwali, festynów,

6) działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z egzystencją człowieka.

Rozdział III

 Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia

 §7.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwykli,

b) osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający,

c) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.

§8. 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

a) deklaracja pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczenia wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

3. Zarząd prowadzi rejestr członków.

4. Członkiem zwykłym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i małoletni w wieku 16-18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych i który aktywnie uczestniczy (przez min. 6 miesięcy) w działalności Stowarzyszenia.

5. Członkiem zwykłym może być również cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§9. 1. Członkowie zwykli mają prawo:

a) wybierać i być wybierani (dotyczy to tylko członków pełnoletnich) do władz Stowarzyszenia,

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, korzystać z pomocy i rekomendacji Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwykli Stowarzyszenia są zobowiązani:

a) popierać i czynnie realizować statutowe cele Stowarzyszenia,

b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

c) dbać o jego dobre imię,

d) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.

§10.1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkowie wspierający posiądą wszystkie prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym oraz prawem głosowania w sprawie uchwał zgromadzeń.

3. Członek wspierający – osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§11.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów  statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§12.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka,

e) nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 Rozdział ІV

 Władze Stowarzyszenia

 §13.1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Prezes

d) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

5. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.

§14.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być:

a) zwykłe

b) nadzwyczajne.

2. Zarząd zwołuje Zwykłe Walne Zebranie Członków raz w roku w celu odczytania sprawozdania rocznego i raz na cztery lata w celu wyboru nowych władz.

3. O terminie i miejscu zebrania oraz planowanym porządku obrad, zawiadamia się członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

5. W przypadku nie obecności odpowiedniej ilości członków Stowarzyszenia mających prawa wyborcze, drugi termin ustala Zarząd na tym samym posiedzeniu.

§15.1. Do kompetencji Walnego Zebrania  Członków należy:

a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d) nadanie godności członka honorowego,

e) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

h) coroczne ustalenie wysokości składek członkowskich.

§16.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§17.1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

2. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszeniem.

3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.

4. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków.

5. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków drogą głosowania tajnego, większością 2/3 głosów przy udziale 2/3 wszystkich członków zwykłych Stowarzyszenia.

6. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie powołuje on na najbliższym swym posiedzeniu członka dodatkowego.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§18.1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) koordynacja działań Stowarzyszenia,
b) udzielenie Prezesowi upoważnienia do dokonywania, zastrzeżonych z uwagi na wartość zobowiązania, czynności prawnych,

c) udzielenie Prezesowi upoważnienia na podpisanie dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,

d) udzielenie Prezesowi upoważnienia do zatrudniania pracowników na umowę zlecenie lub umowę o pracę,

e) sporządzenie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,

f) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,

g) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków,

h) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

i) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

k) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

l) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

ł) dysponowanie majątkiem w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków.

§19.1. Prezes Stowarzyszenia jest jednoosobowym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Prezesa w imieniu Stowarzyszenia konieczny jest podpis innego członka Zarządu.

2. Podstawowym zadaniem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nią pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

3. Do zadań Prezesa należą w szczególności:

a) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz,

c) zawieranie porozumień o współdziałanie z innymi organizacjami oraz podpisywanie, za zgodą Zarządu wyrażoną na piśmie, dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,

d) opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy Stowarzyszenia oraz ich przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków,

e) z upoważnienia Zarządu wyrażonego na piśmie zatrudnianie pracowników na umowę zlecenie lub umowę o pracę,

f) kierowanie pracami biura Stowarzyszenia oraz pracami przedstawicielstw,

g) występowanie do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia.

4. Prezes nie może dokonywać czynności prawnych rodzących dla Stowarzyszenia zobowiązania finansowe przekraczające wartość określoną w uchwale Walnego Zebrania Członków, bez odrębnego upoważnienia udzielonego mu przez Zarząd.

5. Prezes podejmuje jednoosobowo decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§20.1. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na okres kadencji.
2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną uchwałą.

3. Walne Zebranie Członków, po wyrażeniu zgody na rezygnację przez dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.

4. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, działając na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

5. W szczególnych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

6. W przypadku zawieszenia Prezesa Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia.

Rozdział V

 Komisja Rewizyjna

§21.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru, składającym się z 2 do 3 osób, odrębnym od Zarządu i Prezesa i nie podlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej nadzoru, powoływanym przez Walne Zebranie Członków.

2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

b) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

c) badanie poprawności prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych,

d) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

§22.1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku, a zwoływane są przez przewodniczącego.

2. Dla wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości lub nadużyć w oddziale, występuje ona do jego dyrektora o zwołanie Zebrania Członków.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni nadzwyczajne Zebranie Ogólne.

 Rozdział VI

Wolontariat

 §23.1. Wolontariusze mogą wykonywać zlecone przez Zarząd świadczenia pracy Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych.

2. Zarząd zobowiązany jest wówczas:

a)   poinformować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

b)   zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

c)   pokryć koszty podróży służbowych i diet, przy czym wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić Zarząd w całości lub w części z tego obowiązku;

d)   zapewnić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, jeśli wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni;

e)   poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

  1. Zarząd może pokrywać:

a) niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

b) koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń, określonych w porozumieniu z Zarządem przy czym, jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 § 24.1.Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze mogą składać się:

a) ofiary wnoszone przez członków Kościoła

b) ofiary stałe i doraźne od osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą

c) dotacje organów administracji publicznej

d) dotacje lub subwencje pochodzące z konkursów i grantów

e) dochody ze zbiórek, składek, kwest, festynów, kiermaszy, loterii fantowych, koncertów, imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych

f) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia

g) darowizny i spadki

h) odpisy podatkowe na cele statutowo – charytatywne pochodzące od firm prywatnych, przedsiębiorstw państwowych, spółek i innych form działalności gospodarczej oraz osób indywidualnych

i) przejęty majątek stowarzyszeń, fundacji i organizacji o podobnym profilu działania

j) wpłaty ze składek członkowskich

k) dochody z działalności odpłatnej stowarzyszenia

3. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.

§25.1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają Prezes i wiceprezes bądź Prezes lub wiceprezes i jeden z członków Zarządu.

3. Zabrania się Zarządowi:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba  że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników w liczbie wynikającej z rozmiarów prowadzonej działalności. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd.

 Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 §27.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację.

Rozdział IX

 Przepisy końcowe

 §28.1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późń. zm.)

Organem uprawnionym  do wykonywania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie  uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub własnej inicjatywy.