Projekty 2011

„Bal teatralny – nauka przez sztukę”

Przy współudziale: Miasto Białystok.

Termin realizacji: 16 maja – 31 grudnia 2011.

Cele realizacji projektu:

 • Podniesienie wrażliwości kulturalnej dzieci i młodzieży.
 • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w zakresie teatru.
 • Nauczenie dzieci twórczej formy spędzania czasu (dostarczenie dzieciom narzędzi w postaci umiejętności pisania scenariuszy, tworzenia lalek i kukiełek, sztuki aktorskiej, itp.).
 • Odkrycie talentów i zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

 Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • Odbędzie się 6 bali teatralnych, które odpowiedzą na zapotrzebowanie z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
 • Odbędzie się 6 mini-spektakli, od początku do końca zrealizowanych przez dzieci i młodzież.
 • W działaniach na rzecz edukacji kulturalnej weźmie udział 6 wolontariuszy.
 • 70% dzieci i młodzieży uczestniczącej w spotkaniach nabędzie podstawowej wiedzy o różnych formach sztuki teatralnej.
 • 100% dzieci podniesie swoją wiedzę na temat różnych form sztuki teatralne.
 • 10% dzieci zrealizuje swoje własne pomysły teatralne w trakcie spotkań.

Realizacja zadania przyczyni się do złagodzenia skutków braku kontaktu z kulturą i sztuką oraz rozwinięcia wrażliwości kulturalnej dzieci i młodzieży.

______________________________________________________________________________

Teatr sposobem na nudę

Przy współudziale: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Termin realizacji: 11 marca – 31 grudnia 2011.

Cele realizacji projektu:

Stworzenie dzieciom i młodzieży z Gminy Narewka możliwości pożytecznego i twórczego spędzenia czasu, przygotowując w ten sposób do aktywnego życia w społeczeństwie.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • Zwiększenie szans dzieci i młodzieży z gminy Narewka w dostępie do kultury.
 • Ukazanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
 • Zminimalizowanie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich.
 • Podniesienie samooceny wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie poznania przez nie swych własnych możliwości i talentów oraz udział w licznych konkursach.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w dziedzinie teatru.
 • Umożliwienie wesołej zabawy z dala od codziennych problemów.
 • Pomoc w akceptacji samego siebie poprzez pracę w grupie.
 • Umożliwienie spotkania z profesjonalnym teatrem dzieciom i młodzieży z gminy Narewka.

______________________________________________________________________________

Pomoc rzeczowa i żywnościowa potrzebującym mieszkańcom Białegostoku

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2011.

Cele realizacji projektu:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych poprzez pomoc żywnościową i rzeczową.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • zminimalizowanie trudności życiowych mieszkańców poprzez dostarczenie darowizn rzeczowych,
 • zapewnienie najuboższym możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej raz w miesiącu, która trafi do około 1000 osób,
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,- zapewnienie mieszkańcom Białegostoku poczucia satysfakcji z niesionej bliźnim pomocy,
 • podniesienie poczucia wartości osób bezdomnych poprzez pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego,
 • zapewnienie możliwości oddania niepotrzebnych, a nadających się do użytku rzeczy.

______________________________________________________________________________

Utalentowani Białostoczanie – z kulturą przez cały rok

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2011.

Cele realizacji projektu:

Zaktywizowanie mieszkańców miasta Białegostoku, a zwłaszcza najuboższych i zagrożonych wykluczeniem podopiecznych organizacji pozarządowych oraz samych organizacji poprzez różne formy: konkursy plastyczne, przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne, spotkania z poezją, wystawy itp., podczas których mieszkańcy będą mogli zarówno pokazać swój dorobek artystyczny, jak i zapoznać się z bogactwem artystycznym innych mieszkańców. Dzięki temu zostaną rozbudzone i zaspokojone potrzeby kulturalne mieszkańców miasta.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • Zorganizowanie przeglądów, prezentacji, wystaw, wieczoru poezji i innych działań służących rozbudzeniu i zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, zwłaszcza tych których nie stać na korzystanie z płatnych spotkań lub przeznaczonych dla „sfer wyższych”.
 • Danie możliwości wypowiedzi artystycznej mieszkańcom miasta Białegostoku, a zwłaszcza podopiecznym organizacji.
 • Zapoznanie mieszkańców miasta z bogactwem artystycznym innych mieszkańców.
 • Stworzenie platformy artystycznej różnych organizacji i wspólne działanie na polu aktywności artystycznej podopiecznych.
 • Danie możliwości organizacjom zaprezentowania swych działań artystycznych z podopiecznymi, które są wynikiem ich pracy z podopiecznymi.

______________________________________________________________________________

Ogrzewalnia 2011

Prowadzenie ogrzewalni i Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności dla osób bezdomnych w Białymstoku

Przy współudziale: środków Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Termin realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2011.

Cele realizacji projektu:

 • Zapewnienie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, schronienia, posiłku oraz odzieży.
 • Zapewnienie osobom bezdomnym możliwości wyjścia ze stanu bezdomności.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • zmniejszenie liczby osób zamarzniętych w okresie grzewczym,
 • zapewnienie osobom bezdomnym miejsca przebywania w dzień w okresie letnim,
 • zmniejszenie ryzyka zachorowań wśród osób bezdomnych poprzez możliwość higieny osobistej o każdej porze roku (prysznic, pranie),
 • od 5 do 15 osób będzie mogło skorzystać z programu wychodzenia z bezdomności,
 • wydanie około 7300 posiłków,
 • dostępność do czystych ubrań dla osób bezdomnych,
 • zmniejszenie przestępczości wśród osób bezdomnych,
 • umożliwienie osobom bezdomnym wyjścia z nałogu poprzez uczestnictwo w spotkaniach Coffee House,
 • stworzenie bazy danych osób bezdomnych, korzystających z ośrodka.
Skip to content