Ochrona danych

W związku z przekazywanymi danymi osobowymi na rzecz Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”,  informujemy (dotyczy Klientów ogrzewalni, noclegowni i schroniska): 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Ku Dobrej Nadziei” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kudobrej@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z ogrzewalni, noclegowni i schroniska Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: ośrodków pomocy społecznej, sądom, policji, oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z ogrzewalni, noclegowni i schroniska.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z  zawarciem porozumienia wolontarystycznego i przekazaniem danych osobowych na rzecz Stowarzyszenia “Ku Dobrej Nadziei”,  informujemy: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Ku Dobrej Nadziei” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kudobrej@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. b) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla wolontariuszy w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Ku Dobrej Nadziei” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kudobrej@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. b) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania usług wolontarystycznych na rzecz Administratora.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku wypadku w ramach świadczonych usług wolontarystycznych oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków korzystającego. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie “Ku Dobrej Nadziei” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grunwaldzka 76, 15-893 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kudobrej@gmail.com
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, art. 9 ust. 2 lit. h oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 10 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.