Projekty 2020

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności w Białymstoku

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

 1. Prowadzenie całodobowej ogrzewalni na 50 miejsc.

2. Prowadzenie całodobowej noclegowni na 22 miejsca.

3. Prowadzenie całodobowego schroniska z usługami opiekuńczymi (28 miejsc), z wydzielonymi 8. miejscami dla osób nie wymagających usług opiekuńczych.


Stacja Wsparcia Betezda 2020

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

 1. Działanie punktu wydawania paczek żywnościowych, z którego skorzysta 800 osób miesięcznie.
 2. Wydanie 6000 paczek żywnościowych w roku.

Przyszłość w KDN (kontynuacja działań projektowych z 2019 r.)

Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Termin realizacji: 15.09.2019 – 31.10.2021

Zakładane rezultaty:

Działanie 1 Zakup nieruchomości i jej remont.
Rezultat: zwiększenie potencjału organizacji.

Działanie 2. Remont budynków przy ul. Grunwaldzkiej 76 i Żelaznej 23
Rezultat 1: zwiększenie ilości dostępnych mieszkań treningowych.
Rezultat 2: podniesienie poziomu bezpieczeństwa obu budynków poprzez zainstalowanie łącza internetowego, monitoringu i hydrantów POPŻ, wentylacji.

Działanie 3 Zakup sprzętu komputerowego i biurowego
Rezultat: poprawa warunków pracy kadry i aktywizacji podopiecznych poprzez zakupiony sprzęt biurowy i komputerowy.

Działanie 4 Zakup samochodu.
Rezultat: 1 samochód


Pomóż nie zachorować osobom bezdomnym (pomoc doraźna w ramach walki z pandemią COVID-19)

Finansowanie: zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020

Cele zadania:

 1. Zakup koncentratora tlenu.
 2. Zakup generatora ozonu.
 3. Zakup lamp bakteriobójczych.
 4. Materiały opatrunkowe, środki do dezynfekcji ran, opatrunki sterylne.
 5. Środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, mydło w płynie, szampony, środki higieny,osobistej.
 6. Środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz wyposażenia, środki do mycia podłóg, sanitariatów, płyn do naczyń.
 7. Artykuły żywnościowe.

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł III Infrastruktura. Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 20.04.2020 – 31.12.2020

Cel zadania:

Wyposażenie schroniska z usługami opiekuńczymi będzie polegało na zakupie nowego wyposażenia podnoszącego standard świadczonych usług, m. in.: krzesła, materace, meble, parawany, maszyny do czyszczenia powierzchni, hydranty, itp.


Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II Aktywizacja. Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Finansowanie: zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin realizacji: 09.11.2020 – 31.12.2020

Zakładane rezultaty:

Bezpośrednim efektem będzie utworzenie w bezpiecznych  i monitorowanych obiektach miejsc przejściowego odosobnienia oraz miejsc  kwarantanny dla osób bezdomnych pozainstytucjonalnych i instytucjonalnych – łącznie 32 miejsca oraz:

a) produkty materialne:

     – klimatyzacja w kuchni schroniska,

     – 24 materace do schroniska,

     – pralka,

     – suszarka,

     – szafki metalowe,

     – środki do dezynfekcji (rękawiczki, płyny, mopy, wiadra)

     – maszyna do pakowania jedzenia

     – laptop do monitoringu

     – 25 fartuchów gumowanych

     – materiały opatrunkowe

     – 100  testów na COVID-19

     – 2 koncentratory tlenu

b) usługi na rzecz uczestników:

     – 40 h wsparcia psychologicznego,

     – 40 dni wydawania posiłków (120 godz. pracy osoby do wydawania posiłków, 60 godz. pracy kierowcy)

     – 100 godz. działania punktu medycznego KDN (2 osoby w obsłudze)


Realizacja projektu Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Finansowanie: zadanie finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku.

Termin realizacji: 01.03.2020 – 31.12.2020

Zakładane cele:

Otrzymaliśmy dofinansowanie na działania w trzech naszych placówkach dla osób w kryzysie bezdomności: ogrzewalni, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi.

Wspólnym celem poszczególnych działań będzie ograniczenie zagrożenia życia i zdrowia pensjonariuszy noclegowni, związanego z pandemią COVID-19, poprzez wyposażenie placówki w izolatorium/środki ochrony indywidualnej/dodatkowe zatrudnienie pracowników oraz doposażenie placówki w okresie do 31.12.2020 r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki:

 • wyposażeniu pracowników i  podopiecznych w środki ochrony   indywidualnej,
 • wyposażeniu placówek w sprzęt do walki z wirusem,
 • zakupieniu badań (testów) laboratoryjnych na obecność SARS-COV-2,
 • stworzeniu izolatorium dla podopiecznych w formie specjalnych kontenerów
 • zabezpieczeniu kadrze miejsc noclegowych w specjalnym kontenerze  w celu ochrony ich rodzin,
 • stworzeniu kadrze możliwości bezpiecznego wejścia i wyjścia z pracy poprzez specjalny kontener socjalny
 • zakupie chłodni na produkty żywnościowe, potrzebne do przygotowywania posiłków dla podopiecznych ogrzewalni,
 • dotrudnieniu kadry wspomagającej oraz pracujących z kadrą: psychiatry i psychologa

Skip to content