Projekty 2013

„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane przy współudziale środków PFRON.

Termin realizacji: 01.09.2013 – 31.12.2013

W końcu coś dla niepełnosprawnych bezdomnych w naszej organizacji . Podpisaliśmy umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku na realizację zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”.  Zadanie  będzie polegało na utworzeniu i prowadzeniu punktu informacyjnego dla niepełnosprawnych osób bezdomnych. Punkt będzie funkcjonował w budynku Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”, gdzie jest również prowadzona ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Niepełnosprawne osoby bezdomne raz w tygodniu będą korzystać z pomocy opiekuna do osób niepełnosprawnych, który będzie udzielać informacji na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług, a także zachęcać do zmiany sposobu życia prezentując różne przykłady aktywnych osób niepełnosprawnych. Do uczestników projektu będą także kierowane zajęcia rękodzieła, które zwłaszcza w okresie świątecznym mają wyposażyć podopiecznych w umiejętność wykonywania stroików świątecznych.

Punkt będzie działał w okresie 01.08.2013 – 31.12.2013.

______________________________________________________________________________

Aktywni od nowa

Zadanie pod tytułem: „Aktywni od nowa.”

Realizowane w okresie od 01.05.2013 do 31.12.2013

Projekt dofinansowany z budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Zakładane cele:

Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja 16 – 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, przebywających w Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei”.

Celami składowymi są:

1. Pokazanie danej grupie społecznej konstruktywnych form spędzania czasu, z dala od nałogów.

2. Umożliwienie osobom z danej grupy społecznej odwiedzenia miejsc niedostępnych dla nich z powodów finansowych.

3. Nauka organizacji wolnego czasu, zarządzania finansami oraz organizacji wyjazdów grupowych, a przez to konstruktywnych dyskusji.

4. Integracja społeczna uczestników projektu.

______________________________________________________________________________

Program Przemiany w Regionie- RITA 2013

Od 01.01.2013 r. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” rozpoczęło realizację projektu pt. „Problemy ludzi bezdomnych są wszędzie takie same”, współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Programu „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt polega na spotkaniu się kadry i wolontariuszy naszego stowarzyszenia z białoruskimi wolontariuszami z Grodna i Wołkowyska w celu podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem pracy z osobami bezdomnymi.

Spotkanie strony Polskiej i Białoruskiej odbędzie się dwa razy: na Białorusi w dn. 26- 28.04.2013, a następnie w Polsce w dn. 7 9.06.2013. Podczas wizyt przedstawimy działalność stowarzyszenia na polskim gruncie, podzielimy się naszym doświadczeniem z kadrą i wolontariuszami – osobami z Kościoła Baptystów na Białorusi, którzy od pewnego czasu pracują z os. niepełnosprawnymi i chcą rozpocząć pracę z podobną grupą docelową, jaką my się zajmujemy. Nawiążemy relacje z wolontariuszami białoruskimi, chcącymi pracować z potrzebującymi, zapoznamy się z możliwościami zakładania NGO i pozyskiwania dotacji na Białorusi oraz z warunkami pracy wolontariuszy, przedstawimy metody pracy z człowiekiem potrzebującym oraz zachęcimy do zastosowania na gruncie białoruskim wypracowanych przez nas form pracy.

______________________________________________________________________________

Projekt „Centrum Integracji Społecznej „Żelazna””

Przy współudziale: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.11.2011 – 31.01.2014

Cele realizacji projektu:

Poprawa dostępu do zatrudnienia i reintegracja społeczna i zawodowa 2 x 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 10 kobiet i 30 mężczyzn w okresie 24 miesięcy, czyli 5 kobiet i 15 mężczyzn w przeciągu 12 miesięcy.

Projekt polega na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej . Szkolenie odbywa się w czterech grupach zawodowych, o następujących profilach:

– rękodzielniczo- porządkowa,

– stolarsko-budowlano-porządkowa,

– budowlano-porządkowa,

– gastronomiczno-opiekuńczo-porządkowa,

Uczestnicy trzy razy w tygodniu odbywają praktyki zawodowe i dwa razy w tygodniu reintegrację społeczną, zajęcia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, pielęgniarką, coachem, szkolenie BHP i zajęcia edukacyjne: zajęcia z podstaw obsługi komputera i zajęcia z języka angielskiego.

W ramach projektu uczestnicy centrum raz w miesiącu wychodzą na spotkania integracyjne a raz w roku wyjeżdżają na 5-cio dniowe praktyki poza teren Białegostoku.

______________________________________________________________________________

„Teatr bliżej Ciebie”

Zadanie pod tytułem: „Teatr bliżej ciebie.”

Realizowane w okresie od 11.01.2013 do 31.12.2013

Projekt dofinansowany z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego

Zakładanymi celami są:

• Dostarczenie wrażeń teatralnych i artystycznych dzieciom i młodzieży szczególnie nie mających bezpośredniego dostępu do instytucji kulturalnych,

• Cykliczne spotkania dzieci z teatrem, co da im dobre wzorce do realizacji własnych spektakli,

Zadanie będzie polegało na dostarczeniu dzieciom i młodzieży nie mającej bezpośredniego dostępu do instytucji kultury regularnych spotkań z teatrem. Projekt będzie realizowany w miejscowości Narewka, gdzie nie ma kina i teatru, jednakże dzieci i młodzież tej gminy żywo są zainteresowane udziałem w życiu kulturalnym. Chcielibyśmy, aby w ramach projektu przez 10 miesięcy do tych dzieci mógł przyjeżdżać teatr z Białegostoku z przedstawieniem. Byłyby to zarówno przestawienia żywego planu jak i lalkowe. Chcielibyśmy, aby przedstawienia były wystawiane na otwartym powietrzu, jaki w sali miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury w Narewce.

______________________________________________________________________________

Ogrzewalnia przy Żelaznej 2013

„Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania”

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku

Termin realizacji projektu: 01.01.2013 – 31.12.2013

Cele realizacji zadania:

Celem zadania jest udzielenie osobom bezdomnym schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

W ramach projektu będą prowadzone. Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

Ogrzewalnia w okresie zimowym czynna jest całodobowo, natomiast w okresie letnim od 19.00 do 7.00 rano. Osoby bezdomne mogą skorzystać w tym czasie   z miejsca do siedzenia w cieple, jednego posiłku oraz kąpieli w wybrane dni w miarę potrzeb jest robione odwszawianie i dostępna jest bielizna i odzież.

______________________________________________________________________________

Opieka i pielęgnacja w domu

Jeśli jesteś mieszkańcem Białegostoku i potrzebujesz wykwalifikowanej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania – skorzystaj z usług opiekunek Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

Projekt finansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2015

Osobom samotnym oferujemy:

1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne, m.in.:

– toaleta całego ciała w łóżku, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana pampersów, zmiana pościeli i bielizny, czesanie i ubieranie podopiecznego, pomoc przy myciu (podopieczny chodzący), pielęgnacja zlecona przez lekarza, karmienie i pojenie podopiecznego, rozkładanie i podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza

2. Czynności gospodarcze, m.in.:

– dokonywanie zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych za pieniądze podopiecznego (w sklepach bliskich miejsca zamieszkania chorego), przygotowywanie posiłków domowych lub pomoc w ich przygotowywaniu, utrzymywanie w czystości naczyń kuchennych, stołowych, termosów służących podopiecznemu, dokonywanie bieżących porządków w pomieszczeniach użytkowanych przez chorego, pranie bielizny, pościeli i odzieży chorego

3. Czynności opiekuńcze, m.in.:

– uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań diagnostycznych, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych, wykupywanie oraz zamawianie leków w aptece, opłacanie świadczeń za czynsz, energię elektr., gaz, telefon, abonament RTV itp., zapewnienie podopiecznemu kontaktu z otoczeniem i zapobieganie poczuciu samotności, izolacji i odrzucenia itp.

Usługi świadczymy w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku, jak również w razie potrzeb w weekendy, maksimum 6 godzin dziennie.

 Nasze opiekunki są wykwalifikowanymi osobami z niezbędnym doświadczeniem i praktyką zawodową, charakteryzującymi się życzliwością, sumiennością oraz indywidualnym podejściem do potrzeb każdego podopiecznego.

Aby skorzystać z naszych usług – złóż wniosek do Zespołu Pracowników Socjalnych MOPR o objęcie opieką opiekunki Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”.

Kontakt: Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei”, ul. Żelazna 23, 15-298 Białystok

Telefon: 85 742 29 80, e-mail: kudobrej@gmail.com

Osoba do kontaktu: Jolanta Zaczkiewicz, 694028783

______________________________________________________________________________

Testowanie modelu Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

Projekt realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.08.2013

 

Cel zadania:

Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB, tj. streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja w okresie od 01.03.2012 do 31.08.2013 na terenie gminy Białystok w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych.

 

Jako stowarzyszenie zajmujące się osobami bezdomnymi testujemy model mieszkalnictwa i pomocy doraźnej , w tym celu w ramach projektu dostosowaliśmy usługi pokoi treningowych do testowanych standardów , wraz z zatrudnieniem coacha, opiekuna pokoi oraz dostosowaliśmy pomieszczenie ogrzewalni do wprowadzonych standardów. W ramach projektu położyliśmy także wykładzinę w korytarzu o łatwo zmywalnej powierzchni, a także wyposażyliśmy zmywalnię naczyń w odpowiedni sprzęt. Przez 16 miesięcy wprowadzamy i testujemy także w naszym ośrodku oraz punkcie pomocy doraźnej prowadzenie wymaganej dokumentacji. Główną częścią projektu jest ścisłą współpraca pomiędzy organizacjami zajmującymi się bezdomnością w Białymstoku, jak i MOPR oraz Urzędem Miejskim.

______________________________________________________________________________

Pomoc rzeczowa i żywnościowa 2013

Przy współudziale: środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2013- 31.12.2013

Cele realizacji zadania:

– zmniejszenie liczby osób ubogich, osób bezdomnych borykających się z problemem braku produktów żywnościowych i ubrań,

– zwiększenie przepływu produktów żywnościowych zdatnych do użycia, przed końcem terminu ważności,

– zapobieganie problemowi samotności i wynikającego z niej uczucia przygnębienia w okresie świąt,

– zaspokojenie potrzeby dobroczynności istniejącej w mieszkańcach Białegostoku.

Żywność która jest wydawana pochodzi głównie z współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach a także ze zbiórek żywności. Osoby wytypowane do otrzymywania żywności należą do najuboższych mieszkańców UE a ich status materialny jest potwierdzony przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Działania  będą polegały na:

– prowadzeniu punktu wydawania żywności w postaci comiesięcznych paczek oraz minimum jednego ciepłego posiłku dziennie. Żywność będzie pochodzić z programu PEAD, darowizn i zbiórek żywności.

– prowadzeniu punktu  wydawania odzieży pochodzącej z darowizn,

– prowadzeniu punku informacyjnego o możliwości otrzymania i oddania mebli, meble będą przechowywane przy ul. Poleskiej 73

– organizacji spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Sylwestra dla ubogich i bezdomnych mieszkańców Białegostoku.

Skip to content