Nasza misja i działanie

Misją Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.

Swoja misję realizujemy głównie poprzez niesienie pomocy osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym, uzależnionym – zarówno jednostkom, jak i rodzinom. Nasza pomoc przybiera formy wsparcia duchowego, psychologicznego i materialnego. Tam, gdzie to możliwe, staramy się nie poprzestawać na pomocy doraźnej, lecz bardziej dalekosiężnej i kompleksowej, stąd np. prowadzimy nie tylko placówki pomocy doraźnej dla osób w kryzysie bezdomności, ale także staramy się je mobilizować i wspierać do wychodzenia z tego stanu, co jest możliwe, ponieważ każdego roku jakaś liczba naszych podopiecznych otrzymuje mieszkania socjalne, wynajmuje własne lub trafia do domów pomocy społecznej.

W trakcie wielu lat naszej pracy zaobserwowaliśmy, że najskuteczniejszym środkiem przemiany ludzkiego życia jest moc Boża płynąca z kart Pisma Świętego, zwłaszcza treść Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu.

Stowarzyszenie zostało założone przez członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 23 maja 2006 r. Od początku jego prezesem jest Elżbieta Żukowska – Bubienko, w skład zarządu, jako wiceprezesi, wchodzą także pastorzy baptystyczni z Białegostoku – Ireneusz Dawidowicz i Marcin Owsiejczuk.

Od września 2007 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się od prowadzenia sobotnich spotkań dla dzieci z osiedla Starosielce, które odbywały się w pomieszczeniach kaplicy baptystycznej zboru przy ul. Kujawskiej 22. Następnie rozpoczęliśmy wydawanie żywności z unijnego Programu PEAD. W roku 2007 rozpoczęliśmy niesienie pomocy osobom bezdomnym – najpierw od rozdawania kanapek i ciepłej zupy. Potem otworzyliśmy ogrzewalnię przy ul. Traugutta (w dawnym budynku dworca PKP), którą przenieśliśmy pod koniec 2009 r. do siedziby naszego stowarzyszenia w ponad 100-letniej kamienicy przy ul. Żelaznej 23, którą użyczamy od września 2009 r., dokonawszy własnymi siłami jej remontu.

Od listopada 2014 r. naszą siedzibą stał się budynek przy ul. Grochowej 2a.

Od kwietnia 2017 r. działamy w kolejnej, jeszcze większej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 76, gdzie oprócz naszych biur funkcjonuje Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” złożony z ogrzewalni, noclegowni i schroniska z usługami opiekuńczymi, pokoi treningowych oraz Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

Kolejną ważną dziedziną działalności stało się Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”, które działa od stycznia 2012 r., dając możliwość reintegracji społeczno – zawodowej osobom spełniającym kryteria Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Pod koniec 2012 r. założyliśmy Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES sp. z o.o., z myślą o zapewnianiu zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i ubogim oraz w celu finansowego wsparcia działalności stowarzyszenia. Obecnie jest ono w stanie likwidacji.

W tym samy celu, w październiku 2018 r. dzięki dofinansowaniu z białostockiego OWES, założyliśmy Przedsiębiorstwo Społeczne Okienko sp. z o.o., które zajmuje się głównie gastronomią.

Nasze stowarzyszenie jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, nasza prezes przez kilka lat była członkiem zarządu tej federacji.

Jesteśmy także członkami Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi, zawiązanej w czerwcu 2017 r. Prezes naszego stowarzyszenia jest koordynatorem tej Sieci.

W styczniu 2019 r. zostaliśmy przyjęci do Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

W drugiej połowie 2018 r. staliśmy się także członkami Baptystycznej Akcji Charytatywnej.

Pod koniec 2018 r. zawiązała się także Podlaska Sieć CIS i KIS, do której należy prowadzone przez nas Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”. Sieci przewodniczy obecnie kierownik naszego CIS.

Więcej o naszej działalności i realizowanych do tej pory projektach można przeczytać w zakładce Działalność.

Skip to content