Projekty 2012

Testowanie modelu Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej – opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

Przy współudziale: przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 01.04.2012 – 31.08.2013

Cel zadania:

Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB tj. streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja w okresie od 01.03.2012 do 31.08.2013 na terenie gminy Białystok w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych.

______________________________________________________________________________

Ogrzewalnia przy Żelaznej 2012

„Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w szczególności poprzez: udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania”

Przy współudziale: środków Prezydenta Miasta Białegostoku

Termin realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2012

Cele realizacji zadania:

  • Celem zadania jest udzielenie osobom bezdomnym schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania.

Rezultaty realizacji zadania:

  • Zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania ok. 30 osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością dziennie dzięki działalności ogrzewalni.
  • Zmniejszenie ryzyka popełniania czynów przestępczych i innych zachowań autodestrukcyjnych oraz społecznie szkodliwych.
  • Zmniejszenie ryzyka zamarznięcia osób bezdomnych.
  • Zwiększenie liczby osób bezdomnych objętych wsparciem systemowym.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy osób bezdomnych o dostępnych formach wsparcia.

______________________________________________________________________________

Pomoc rzeczowa i żywnościowa 2012

Pomoc rzeczowa i żywnościowa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Przy współudziale: środków Miasta Białystok

Termin realizacji: 01.01.2012

Cele realizacji zadania:

– zmniejszenie liczby osób ubogich, osób bezdomnych borykających się z problemem braku produktów żywnościowych i ubrań,

– zwiększenie przepływu produktów żywnościowych zdatnych do użycia, przed końcem terminu ważności,

– zapobieganie problemowi samotności i wynikającego z niej uczucia przygnębienia w okresie świąt,

– zaspokojenie potrzeby dobroczynności istniejącej w mieszkańcach Białegostoku.

Rezultaty realizacji zadania:

– zaspokojenie potrzeb żywieniowych osób i rodzin ubogich, w tym bezdomnych,

– zwiększenie poziomu wykorzystania żywności zalegającej w magazynach sklepów, hurtowni, spełniającej normy wskazane w odpowiednich przepisach,

– zaspokojenie braków w dziedzinie odzieży i obuwia,

– stworzenie (wyłonienie) grupy wolontariuszy pracującej na rzecz osób ubogich,

– zintegrowanie środowiska lokalnego oraz jego edukowanie, uwrażliwianie na potrzeby innych,

– stworzenie mieszkańcom Białegostoku możliwości zaspokojenia pragnienia pomocy bliźniemu,

– umożliwienie mieszkańcom miasta pozbycia się z domu zbędnych ubrań, obuwia (w stanie nadającym się do użytku).

______________________________________________________________________________

Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”

Przy współudziale: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.11.2011 – 31.01.2014

Cele realizacji projektu:

Poprawa dostępu do zatrudnienia i reintegracja społeczna i zawodowa 2 x 20osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 10 kobiet i 30 mężczyzn w okresie 24 miesięcy, czyli 5 kobiet i15 mężczyzn w przeciągu 12 miesięcy.

Image

Skip to content