Regulamin CIS „Żelazna”

Regulamin Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku

prowadzonego przez Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”  w Białymstoku.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)     CIS lub Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”,

b)    Kierowniku — należy przez to rozumieć Kierownika CIS,

c)     Reintegracji – oznacza to reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym.

Art. 2

CIS jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną.

1) Świadczy usługi w zakresie:

a) kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,

b) nabywania umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,

c) nauki planowania życia, tj. osiągania własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,

d) uczenia umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Art. 3

CIS, w ramach reintegracji zawodowej i społecznej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie (z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego i piwowarskiego).

Art. 4.

 

Regulamin określa:

1)    Postanowienia ogólne.

2)    Obowiązki i uprawnienia pracowników z podziałem funkcji i stanowisk.

3)    Zasady uczestnictwa w Centrum.

4)    Obowiązki i uprawnienia uczestników.

5)    Postanowienia końcowe.

 

Rozdział II

Obowiązki i uprawnienia pracowników z podziałem funkcji i stanowisk

Art. 5

 

1) Podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracowniczych w CIS:

a) pracownicy etatowi:

– Kierownik CIS

– Asystent Kierownika CIS

– Pracownik administracyjny

– Asystent do spraw rozliczeń

– Psycholog

– Pracownik socjalny

– Coach

– Instruktor zawodu (gr. budowlano-stolarsko-porządkowa)

– Instruktor zawodu (gr. rękodzielniczo-porządkowa)

b) pracownicy nieetatowi:

– Instruktor BHP,

– Doradztwo zawodowe – usługa zlecona (Narodowe Forum Doradztwa Kariery),

– 2 pracownicy edukacyjni (Nauczyciel języka angielskiego, Informatyk),

– zadania finansowe zlecone zostają do Biura Księgowego,

– Instruktor zawodu (gr. budowlano-porządkowa)

– 2 Instruktorów zawodu (gr. opiekuńczo-gastronomiczno-porządkowa)

– Kierowca

– Pielęgniarka

– Dozorca budynku

Art. 6

 

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych:

1) Całokształtem działania CIS kieruje jego Kierownik przy pomocy Asystenta Kierownika i Pracownika administracyjnego  CIS.

2) Kierownik CIS jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników CIS.

3) Kierownik kieruje CIS według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy CIS.

Art. 7

 

Wewnętrzna struktura CIS:

1)     stanowiska kierownicze:

a)   Kierownik CIS

b)   Asystent Kierownika CIS

c)   Pracownik administracyjny

d)   Asystent do spraw rozliczeń

2)     stanowiska samodzielne:

a)   Instruktor BHP

b)   Kierowca

c)   Kadrowa

d)   Dozorca budynku

3)     zespół reintegracji zawodowej:

a)   Instruktorzy zawodu:

–       budowlano – porządkowy

–       budowlano – stolarsko – porządkowy

–       gastronomiczno – opiekuńczo – porządkowi

–       rękodzielniczo – porządkowy

b) Doradca zawodowy- usługa zlecona

4)     zespół reintegracji społecznej:

a)   Psycholog

b)   Pracownik socjalny

c)   Coach

d)   Pielęgniarka

5)   zespół edukacyjny:

a) Nauczyciel języka angielskiego

b) Informatyk

 

Art. 8

Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych pracowników CIS należy:

1.  Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji merytorycznych zadań CIS.

2. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.  Opracowywanie okresowych i rocznych planów pracy.

4.  Dbanie o rozwój zawodowy i uczestniczenie w szkoleniach.

5.  Współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania analiz, informacji i opinii.

6.  Parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu przez Kierownika CIS.

7. Wykonywanie, w uzasadnionych przypadkach, zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności.

8.  Inicjowanie i popieranie inicjatyw w zakresie zadań określonych w programie działania CIS.

Art. 9

 

Kierownik CIS kieruje pracą Centrum Integracji Społecznej „Żelazna”.

1. Obowiązki Kierownika CIS:

a)     określa organizację CIS oraz formy i metody pracy w CIS,

b)    dokonuje podziału zadań, określa zakres kompetencji i odpowiedzialności pracowników,

c)     sprawuje nadzór nad realizacją zadań merytorycznych Centrum,

d)    realizuje zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,

e)     ustala program działania i plany finansowe CIS,

f)     egzekwuje przestrzeganie przepisów prawa i realizację określonych zadań,

g)    nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami,

h)     zapewnia warunki organizacyjne niezbędne dla sprawnego funkcjonowania CIS,

i)      nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników,

j)      organizuje spotkania z pracownikami CIS oraz narady jego kierownictwa,

k)     decyduje o przeznaczeniu wypracowanych przez CIS dochodów ponadplanowych,

l)      przyjmuje osoby skierowane do Centrum zgodnie z trybem określonym w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym,

m)   dysponuje środkami określonymi w budżecie Centrum oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

n)     zaprzestaje realizacji programów z uczestnikami reintegracji zawodowej i społecznej,

o)    ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie.

2. Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Kierownika CIS należą:

a)     sprawy kadrowe,

b)    zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych CIS,

c)     ustalanie regulaminów obowiązujących w CIS,

d)    zawieranie umów najmu pomieszczeń, umów na usługi i dostawę towarów oraz innych umów związanych z realizacją zadań CIS,

e)     zatwierdzanie kalkulacji na usługi świadczone przez CIS,

f)     zlecanie pracownikom wykonywania zadań w godzinach nadliczbowych,

g)    wydawanie nakazów usunięcia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony budynku przed włamaniem i kradzieżą mienia,

i) podpisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przygotowanych na podstawie dokumentacji archiwalnej, sprawy obronne i ochrony cywilnej w zakresie ustalonym przez Wojewodę Podlaskiego.

Art. 10

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta Kierownika CIS:

1)   Obowiązki:

a)   zaopatrzenie Centrum w środki techniczno-biurowe i socjalne,

b)   zbieranie  i  realizacja  zamówień  dotyczących  zapotrzebowania  na  zakup  materiałów związanych z działalnością Centrum,

c)   promocja oferty produkcyjnej Centrum na rynku lokalnym,

d)   pozyskiwanie potencjalnych nabywców produktów działalności wytwórczej prowadzonej przez Centrum,

e)   organizacja praktyk zawodowych, zarówno na terenie miasta, jak i poza nim,

f)    realizacja programu Działu Reintegracji Zawodowej i Społecznej wraz z Kierownikiem CIS,

g)   współpraca z ośrodkami i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami.

2)   Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy,

b) występowanie z wnioskami o nagradzanie lub naganę pracowników.

Art. 11

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Pracownika administracyjnego.

1) Obowiązki:

a)     prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych i w tym zakresie ewidencji rozchodowej,

b)    zamawianie materiałów biurowych po uprzednim uzgodnieniu z Asystentem Kierownika CIS,

c)     nadzór nad apteczką pierwszej pomocy,

d)    prowadzenie  ewidencji  indywidualnych  upoważnień  i  pełnomocnictw  wydanych  przez Kierownika CIS,

e)     projektowanie   i   nadzór   nad   funkcjonowaniem   systemu   obiegu   informacji   oraz prowadzenie spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej,

f)     opracowywanie materiałów z przeprowadzanych kontroli,

g)    prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń,

h)     prowadzenie   spraw   związanych   z   nagradzaniem,   awansowaniem   oraz   karaniem pracowników,

i)      administrowanie      majątkiem      Centrum,      w      tym      przeprowadzanie      spisów inwentaryzacyjnych oraz spisów z natury zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j)      prowadzenie gospodarki środkami ruchomymi,

k)     prowadzenie archiwum zakładowego,

l)      prowadzenie Sekretariatu Centrum,

m)   tworzenie baz informacyjnych:

– o uczestnikach Centrum poszukujących zatrudnienia,

– o działalności usługowej, wytwórczej i handlowej Centrum,

– o spółdzielniach socjalnych,

– dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

n) zabezpieczenie pieczęci,

o) zabezpieczenie mienia, prowadzonej dokumentacji i materiałów przekazanych do powielania,

p) racjonalna i oszczędna gospodarka materiałowa.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy,

b) występowanie z wnioskami o nagradzanie lub naganę pracowników.

Art. 12

Zakres odpowiedzialności i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta do spraw rozliczeń:

1) Obowiązki:

a)     ochrona mienia będącego w posiadaniu CIS oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

b)    wykonywanie  dyspozycji  środkami  pieniężnymi  zgodnie  z  przepisami dotyczącymi  zasad  wykonywania  budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji CIS,

c)     prawidłowe opisywanie faktur,

d)    wypełnianie wniosków o płatność,

e)     prowadzenie   spraw   związanych   z   ubezpieczeniami   indywidualnymi   i   grupowymi pracowników CIS.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy.

 

Art. 13

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Instruktora BHP.

1)    Obowiązki:

a) prowadzenie spraw związanych z bhp i ochroną przeciwpożarową,

b) szkolenie nowo zatrudnionych pracowników i uczestników z obowiązujących na stanowiskach przepisów bhp i ppoż.,

c) uczestnictwo  w  dochodzeniach  powypadkowych  oraz  opracowywanie  wniosków  wynikających  z  badania  przyczyn  i  okoliczności wypadku, opracowywanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji w zakresie bhp i ppoż.,

d) przeprowadzanie okresowych przeglądów, opracowywanie i przedkładanie  wniosków odnośnie stanu bhp oraz zabezpieczenia ppoż. mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników i uczestników CIS oraz poprawę warunków pracy,

e) bieżące informowanie Kierownika CIS o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,

f) opiniowanie szczegółowych instrukcji na poszczególnych stanowiskach pracy,

g) prowadzenie  rejestrów,  kompletowanie  i  przechowywanie  dokumentów  dotyczących  wypadków  przy  pracy,  stwierdzonych  chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.

4)   Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskiem o:

–       nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

–       zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 14

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Kierowcy.

1)     Obowiązki:

a)   dokonywanie zakupów na potrzeby CIS – w uzgodnieniu z Kierownikiem CIS lub Asystentem Kierownika CIS,

b)   przewóz osób i materiałów związanych z działalnością CIS,

c)   codzienny zakup świeżych produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków przez grupę uczestników,

d)   przewóz uczestników na spotkania integracyjne,

e)   przewóz osób i materiałów na praktyki wyjazdowe poza Białystok

f)    rozwożenie korespondencji do instytucji i urzędów współpracujących,

g)   rozwożenie plakatów i ulotek informujących o Cis

h)   staranne i rzetelne dokonywanie zapisów w ewidencji przebiegu pojazdu,

i)      przestrzeganie obowiązujących norm zużycia paliw płynnych, olejów oraz ogumienia,

j)      przestrzeganie właściwej eksploatacji pojazdu, zgodnie z jego przeznaczeniem,

k)     przestrzeganie terminów okresowych przeglądów technicznych i gwarancyjnych przejętego pojazdu,

l)      przestrzega miejsca garażowania samochodu po zakończeniu pracy,

m)   przestrzega obowiązujących terminów rozliczenia zaliczki gotówkowej tytułem kupna paliwa i podstawowych akcesoriów,

n)     dbanie o prawidłowy stan techniczny pojazdu,

o)    zabezpieczenie pojazdu przed możliwością korzystania przez osoby postronne.

2) Uprawnienia:

a) występowanie z wnioskami do Kierownika CIS w celu usprawnienia pracy.

Art. 15

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Kadrowej.

1) Obowiązki:

a)   prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych                w Centrum,

b)    sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,

c)     sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów regulaminu pracy i Kodeksu Pracy,

d)    sprawowanie    nadzoru    nad    przestrzeganiem    terminowości    wykonywania    badań okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji,

e)     prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych oraz legitymacji ubezpieczeniowych,

f)     prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów.

2) Uprawnienia:

a) występowanie z wnioskami do Kierownika CIS w celu usprawnienia pracy.

Art. 16

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Dozorcy budynku.

1) Obowiązki:

       a) wykonywanie drobnych napraw, usuwanie usterek,

       b) zgłaszanie Kierownikowi CIS konieczności większych, specjalistycznych napraw,

       c) nadzorowanie czystości i porządku w pomieszczeniach CIS,

       d) nadzorowanie porządku w budynku podczas pracy CIS.

2) Uprawnienia:

       a) występowanie z wnioskami do Kierownika CIS w celu usprawnienia pracy.

Art. 17

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Instruktora zawodu.

1) Obowiązki:

a) opracowywanie programu szkolenia dla uczestników CIS,

b) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w zależności od profilu zawodowego grupy:

– szkolenie na stanowisku pracy,

– nauka obsługi urządzeń i narzędzi,

– nauka nowoczesnych metod i technik związanych ze specyfiką danego zawodu,

– nauka promocji i sprzedaży produktów.

c) ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,

d) na życzenie uczestnika – przygotowanie uczestnika do egzaminu uprawniającego

do wykonywania zawodu,

e) stała   współpraca z Pracownikiem   socjalnym, Doradcą   zawodowym i Psychologiem  CIS w zakresie   realizacji Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego Uczestników,

f) prowadzenie dzienników obecności i tematów zajęć.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami o przyznawanie nagród i kar uczestnikom CIS,

b) występowanie z wnioskami do Kierownika CIS w celu usprawnienia pracy CIS.

Art. 18

 

Za doradztwo zawodowe będzie odpowiadało Narodowe Biuro Doradztwa Kariery- usługa zlecona. Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Doradcy zawodowego.

1)   Obowiązki:

a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego,

b) prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,

c) diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego,

d) okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników CIS,

e) stała  współpraca  z  Pracownikiem  socjalnym,  Psychologiem oraz  Instruktorem zawodu,  także  dotycząca  nadzoru  nad działaniem grup edukacyjnych,

f) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności

gospodarczej przez uczestników CIS.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy,

b) możliwość współuczestniczenia w zajęciach warsztatów terapeutycznych.

Art. 19

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Psychologa.

1) Obowiązki:

a) współudział w opracowywaniu programu reintegracji zawodowej i społecznej dla uczestników CIS,

b) prowadzenie zajęć reintegracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągania pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nauki  planowania  życia  i  zaspokajania  potrzeb  własnym  staraniem  zwłaszcza  przez  możliwość  osiągnięcia  własnych dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą,
 • nauki umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, motywowania do własnej aktywności zawodowej,
 • kształtowania wartości etycznych oraz rozwojem biologicznym i duchowym człowieka.

c) tworzenie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych oraz inicjowanie i nadzorowanie działania grup wsparcia (samopomocowych) dla  uczestników  CIS,  w  zależności  od  rodzaju wykluczenia  społecznego,  któremu  podlegają,  oraz  nadzór  nad  działaniem grup edukacyjnych,

d) diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, osobowości i cech psychofizycznych uczestników CIS z wykorzystaniem narzędzi psychologicznego pomiaru,

e) stała współpraca z Pracownikiem socjalnym, Doradcą zawodowym, Coachem i Instruktorem zawodu CIS.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy.

b) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami o przeniesienie poszczególnych uczestników do innych grup.

Art. 20

 

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Pracownika socjalnego.

1)     Obowiązki:

a) opracowywanie  Indywidualnego  Programu  Zatrudnienia  Socjalnego  dla  uczestników  CIS  przy  stałej  współpracy  z  Psychologiem,  Doradcą  zawodowym  i  Instruktorem  zawodu,  uwzględniając  zakres  integracji  zawodowej  i  społecznej  oraz  rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i metod ich ćwiczenia,

b) nadzór  nad  realizacją  zadań  zawartych  w  Indywidualnym  Programie  Zatrudnienia Socjalnego  uczestników  przez  cały  okres  jego trwania,

c) opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum przedkładanych Kierownikowi CIS,

d) wnioskowanie o wcześniejsze zakończenie programu i skierowanie do zatrudnienia wspieranego,

e) stała współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz z pracownikami innych instytucji,

f) nadzorowanie działania grup wsparcia i grup samopomocowych,

g) ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników CIS.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy,

b) Pracownik socjalny może współuczestniczyć w prowadzeniu zajęć warsztatów terapeutycznych.

Art. 21

Zakres odpowiedzialności i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Coacha.

1. Obowiązki:

      a) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród uczestników i odnawianiu więzi rodzinnych,

b) pomoc w prowadzeniu grup wsparcia (samopomocowych) i edukacyjnych,

c) prowadzenie z uczestnikami CIS spotkań podsumowujących dzień zajęć w CIS,

d) organizacja comiesięcznych spotkań integracyjnych dla uczestników CIS.

2. Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy,

b) możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach CIS w celu obserwacji uczestników,

c) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami o przeniesienie poszczególnych uczestników do innych grup.

Art. 22

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Pielęgniarki.

1) Obowiązki:

    a) prowadzenie wykładów na temat zdrowia, zdrowego trybu życia i higieny osobistej,

    b) dyżury pielęgniarskie,

    c) nadzór nad higieną osobistą uczestników,

    d) prowadzenie dziennika zajęć i dyżurów.

 2) Uprawnienia:

    a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy.

Art. 23

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Nauczyciela języka angielskiego.

1) Obowiązki:

a) przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym,

b) prowadzenie dziennika zajęć.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy.

Art. 24

Zakres obowiązków i uprawnień osoby zatrudnionej na stanowisku Informatyka.

1) Obowiązki:

a) przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera, systemu Windows i podstawowych programów użytkowych oraz pełnienie dyżurów,

b) nadzór nad sprzętem komputerowym CIS.

2) Uprawnienia:

a) występowanie do Kierownika CIS z wnioskami mającymi na celu usprawnienie pracy.

Art. 25

 

Biuro księgowe ponosi odpowiedzialność za realizację zadań finansowo-księgowych wynikających z Regulaminu.

Obowiązki Biura księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości CIS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
 2. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

−      właściwy przebieg operacji gospodarczych,

−      sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonanych zadań oraz

−      sprawozdawczości finansowej,

3. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

−      terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

−      prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej CIS zgodnie z obowiązującymi zasadami,  polegające zwłaszcza na:

−      zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez CIS,

−      przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

−      zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

 1. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji CIS.
 2. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

−      wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,

−      wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych CIS,

−      następnej kontroli operacji gospodarczych CIS stanowiących przedmiot księgowań.

 1. Opracowywanie sprawozdań finansowych, dokonywanie ich analizy oraz terminowe sporządzanie bilansu finansowego,
 2. Nadzorowanie pracy komisji inwetaryzacyjnej oraz kasy CIS poprzez przeprowadzanie wyrywkowych kontroli stanu faktycznego z rejestrów ewidencyjnych,
 3. Systematyczne informowanie Kierownika CIS o sytuacji finansowej Centrum oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli dokumentów niezgodności z obowiązującymi przepisami lub naruszającymi ustalony obieg dokumentów.

Art. 26

Postanowienia końcowe dotyczące pracowników:

1.     Wszystkich pracowników CIS obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.     Wszystkich pracowników CIS obowiązuje przestrzeganie Regulaminu.

3.     Pracownicy CIS potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania  postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.     Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

Art. 27

 

Zasady podpisywania (aprobaty) pism.

1) Kierownik CIS podpisuje:

a)     zarządzenia i regulaminy,

b)    materiały, analizy, informacje i raporty przedkładane Wojewodzie, Wicewojewodzie, Prezydentowi,

c)     wnioski o nadanie odznaczeń i wyróżnień,

d)    legitymacje pracownicze,

e)     legitymacje ubezpieczeniowe,

f)     dokumenty bankowe, czeki, rachunki i faktury,

g)    wytyczne i harmonogramy związane z kierunkami działania CIS,

h)     odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontrolnych,

i)      umowy, zamówienia i zlecenia,

j)      dokumenty i korespondencję dotyczącą spraw osobowo-płacowych i pracowniczych,

k)     zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu przygotowane na podstawie zasobów archiwalnych,

l)      protokoły i notatki spisane na okoliczność postępowań wynikających z Ustawy o zamówieniach publicznych,

m)   zlecenia na pracę w godzinach pozasłużbowych oraz w dni wolne od pracy,

n)     listy obecności i wnioski urlopowe,

o)    dokumenty finansowo-księgowe,

p)    plany finansowe i sprawozdania z ich wykonania,

q)    oświadczenia i rozliczenia podatkowe,

r)      listy płac i inne dokumenty dotyczące wynagrodzeń,

s)     inne dokumenty, o ile taki obowiązek wynika z przepisów.

Rozdział III

Zasady uczestnictwa w Centrum.

Art. 28

 

1.  Uczestnikami  Centrum  mogą  być  osoby,  które  podlegają  wykluczeniu  społecznemu  i  ze względu  na  swoją  sytuację  życiową  nie  są  w  stanie  własnym  staraniem  zaspokoić  swoich podstawowych  potrzeb  życiowych  i  znajdują  się  w  sytuacji  powodującej  ubóstwo  oraz uniemożliwiającej   lub   ograniczającej   uczestnictwo   w   życiu   zawodowym,   społecznym  i rodzinnym, a w szczególności:

a) osoby bezdomne    realizujące    indywidualny    program    wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

b)  osoby uzależnione  od   alkoholu,   po   zakończeniu   programu   psychoterapii w  zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)  osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy

d)   osoby zwalniane  z  zakładów  karnych,  mające  trudności  w  integracji ze  środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Art. 29

1. Osoba, o której mowa w art. 28, może, na podstawie:

a)  własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego;

b)  wniosku  zakładu  lecznictwa  odwykowego,  powiatowego  centrum  pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego zostać  skierowana  do  uczestnictwa  w  zajęciach  prowadzonych  przez  Centrum, przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ośrodek pomocy społecznej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej albo pracownika socjalnego centrum ( Art. 13.7 Ust. O zatrudnieniu socjalnym), do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

3. W przypadku osób uzależnionych, o których mowa w art. 28, ust. 1, pkt b, warunkiem  przyjęcia do  Centrum  jest  zakończenie  programu  psychoterapii  w  zakładzie  lecznictwa  odwykowego  lub  programu  terapeutycznego  w  zakładzie opieki zdrowotnej.

4.  Kierownik  Centrum  przyjmuje  osobę  skierowaną  do  Centrum  po  podpisaniu  z nią  indywidualnego  programu  zatrudnienia  socjalnego,  zwanego  dalej  „programem”, w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.

5. Pierwszeństwo w skierowaniu do Centrum mają osoby zamieszkałe w gminach, na  terenie  których  zostało  utworzone  Centrum.  Osoby  zamieszkałe  w  innych gminach mogą być kierowane do Centrum:

a) w przypadku zawarcia porozumienia między gminami o kierowaniu osób do Centrum,  określającego  zasady  finansowania  kosztów  uczestnictwa  kierowanych tam osób,

b)  w  przypadku  posiadania  przez  Centrum  wolnych  miejsc  i  sfinansowania kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gminę.

6. Po podpisaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, zwanego dalej Programem, na okres próbny, tj. jeden miesiąc, w przypadku pomyślnego  zakończenia  okresu  próbnego i zakwalifikowania  uczestnika przez  dyrektora/kierownika  OPS  do  uczestnictwa
w  zajęciach w  Centrum Program  nie wygasa,  lecz  zostaje  przedłużony  bez  składania  dodatkowych  oświadczeń  woli  na  okres kolejnych
11 miesięcy.

7. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli analiza  stanu  realizacji  programu  uzasadnia  potrzebę  przedłużenia  okresu uczestnictwa  w  zajęciach w  Centrum,  kierownik  Centrum,  na  wniosek  lub  po zasięgnięciu  opinii  pracownika  socjalnego  Centrum,  może  przedłużyć  okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy.

8. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem zajęć jest kierowany do lekarza medycyny pracy celem otrzymania zaświadczenia o zdolności  do  pracy  oraz  odbywa  szkolenie  z  zakresu BHP, przeciwpożarowe i instruktaż stanowiskowy.

9. W  przypadku  zaprzestania  realizacji  programu  przez  uczestnika  Centrum  lub  jego zakończenia  przed  upływem  okresu  trwania  programu  można  dokonać  ponownego  wyboru kandydatów   ze   znajdujących   się   na   liście   rezerwowej i   zaoferować   im   możliwość uczestniczenia  w  programie,  w  przypadku  braku  odpowiednich  kandydatów  poszukiwać osoby spoza listy rezerwowej.

Art. 30

 

1. Rodzaje przysługujących świadczeń integracyjnych :

Świadczenie pieniężne wypłacane  uczestnikowi   Centrum   Integracji Społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w  okresie  próbnym  stanowi  50%  zasiłku  dla  bezrobotnych,  natomiast  w  pozostałym okresie  realizacji  Programu  świadczenie  integracyjne  stanowi  100%  zasiłku  dla bezrobotnych. Od świadczenia integracyjnego  potrącany  jest  podatek  dochodowy  od osób fizycznych.

2. Wypłata świadczeń integracyjnych:

a) za pierwszy miesiąc uczestnictwa (okres próbny) świadczenie wypłacane jest uczestnikowi z dołu, następnego dnia po zakończeniu okresu próbnego. Po okresie próbnym świadczenie integracyjne, należne za dany miesiąc kalendarzowy, wypłacane jest z dołu, do piątego dnia następnego miesiąca za który świadczenie integracyjne przysługuje.

b) świadczenie ulega   zmniejszeniu   o   1/20   za   każdy   dzień   nieusprawiedliwionej   nieobecności uczestnika na zajęciach, trwającej nie dłużej niż 3 dni w miesiącu,

c) świadczenie ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach z powodu  choroby  potwierdzonej  zwolnieniem  lekarskim,  jednak  nie  dłużej  niż  14 dni.  Natomiast  za  każdy  kolejny  dzień  nieobecności  na  zajęciach  w  Centrum świadczenie nie przysługuje.

d) za  dany  miesiąc  świadczenie nie  przysługuje  w  przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności, trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu,

e) wypłaty świadczenia integracyjnego dokonuje się, w oparciu o wniosek złożony przez uczestnika Centrum, na konto wskazane przez uczestnika lub gotówką,

f) na  wniosek  kierownika  Centrum,  zawierający  kopię  listy  wypłaconych  świadczeń integracyjnych, starosta właściwy dla siedziby Centrum refunduje ze środków Funduszu Pracy kwotę wypłaconych w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych.  Na  wniosek kierownika  Centrum  starosta  może  przekazać  Centrum zaliczkę na wypłatę świadczeń integracyjnych.

3.  Rodzaje możliwych do zastosowania przez Kierownictwo premii i wyróżnień.

a) w  okresie  uczestnictwa  w  zajęciach,  Kierownik  Centrum  może  przyznać  uczestnikowi motywacyjną   premię   integracyjną, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.

Motywacyjna  premia  integracyjna  jest  przyznawana  na  wniosek  Instruktora zawodowego, biorąc pod uwagę aktywną podstawę i postępy w reintegracji zawodowej i społecznej. Wniosek powinien być  pozytywnie zaopiniowany przez pracowników reintegracji społecznej. Motywacyjna premia integracyjna wypłacana jest uczestnikowi w dacie wypłaty świadczenia integracyjnego przysługującego mu za dany miesiąc. Premia  ta  nie  może przekroczyć  20%  świadczenia integracyjnego.

b) Kierownik CIS, po konsultacji z pracownikami Centrum, na zakończenie danej edycji zajęć CIS, może wystawić uczestnikowi pismo z wyróżnieniem.

4. Procedura przyznania dni wolnych od zajęć:

a)  Kierownik Centrum może udzielić uczestnikowi do 4 dni (w edycji) wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. Prawo do urlopu uczestnik nabywa po miesiącu próbnym. Wniosek o udzielenie urlopu winien być złożony na 7 dni przed planowanym urlopem,

b)  uczestnik  ubiegający  się  o  dzień  wolny  od  zajęć  w  Centrum  składa  u  instruktora wniosek urlopowy na 7 dni przed planowanym urlopem,

c)  wniosek opiniowany jest przez pracownika socjalnego i instruktora grupy,

d)  pracownik socjalny na bieżąco prowadzi ewidencję udzielonych dni wolnych od zajęć w Centrum, które wpisuje w kartę dni wolnych od zajęć w Centrum uczestnika.

5. Odpowiedzialność materialna, porządkowa i dyscyplinarna uczestników

a) uczestnik     ponosi     odpowiedzialność     materialną     za     wszelkie     mienie, w szczególności  narzędzia,  materiały,  klucze  od  szafek,    które  otrzymał  lub  którymi  dysponował  w  związku    z  wykonywaniem  niniejszego programu.

b) uczestnik    oświadcza,    że    wyraża    zgodę    na    potrącenie    ze    świadczenia integracyjnego  kwoty  odpowiadającej  wysokości  szkody  powstałej  w  mieniu, o którym mowa w ust.5a oraz:

 • wartości odzieży roboczej w  przypadku nie dokonania  jej zwrotu, w sytuacji rozwiązania IPZS z jego winy,
 • kosztu badania lekarskiego w przypadku rozwiązania Programu z jego winy,
 • kosztu   badania   alkomatem   lub   przeprowadzenia   odpowiedniego   testu, w przypadku   uzasadnionego   podejrzenia   o  znajdowanie   się   w   stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • kosztu skradzionego sprzętu.

6. Za naruszenie porządku i dyscypliny uważane jest w szczególności:

a)  spóźnianie się na zajęcia w Centrum,

b)  samowolne ich opuszczanie bez usprawiedliwienia,

c)  stawianie się na zajęcia w Centrum po spożyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie i w miejscu zajęć,

d)  palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych,

e)  zakłócanie porządku i spokoju w czasie zajęć,

f)   wykonywanie poleceń niezgodnie z otrzymanymi wskazówkami,

g)  niewłaściwy stosunek do pracowników i innych uczestników,

h)  nieprzestrzeganie regulaminu i innych aktów wewnętrznych określających organizację i zasady funkcjonowania Centrum,

i)   nieprzestrzeganie przepisów, zasad BHP i p. poż.,

j)   kradzież przez uczestnika mienia należącego do Centrum lub kradzież mienia należącego do innego uczestnika,

k)  kradzież mienia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, porządkowa, przyznawanie kar i nagród należy do Kierownika CIS po wcześniejszym zgłoszeniu przez pracowników CIS o naruszeniu Regulaminu lub w celu wyróżnienia uczestnika. Nagrody i kary są dostosowywane indywidualnie do uczestnika w zależności od sytuacji, jeśli nie wynika to z Regulaminu.

 

Art. 31

 

1.  Czas  dziennego  pobytu  uczestnika  w  Centrum  nie  może  być  krótszy  niż  6  godzin.

a) Kierownik CIS opracowuje miesięczny program zajęć w Centrum.

2.   Kierownik   Centrum   zapewnia   uczestnikom:

a) szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,

c) odzież roboczą i obuwie robocze,

d) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej.

3.  Uczestnikom  zajęć  w  Centrum  przysługuje  zaopatrzenie  z tytułu  wypadku  w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach.

4. Uczestnikom zajęć w Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie w trakcie pobytu.

 

Art. 32

Zatrudnienie wspierane:

1. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, na wniosek kierownika Centrum, Pracownika  socjalnego  i  uczestnika:

1) powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy:

a) u pracodawcy,

b) w Centrum.

2)  uczestnicy  mogą  podjąć  wspólną  działalność  gospodarczą  w  formie spółdzielni socjalnej na zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach socjalnych.

2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 a), odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum a pracodawcą,  w  której  pracodawca  zobowiązuje  się  do  zatrudnienia  skierowanego uczestnika, przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy  części  wypłaconego  tej  osobie  wynagrodzenia  przez  okres  pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

 1. 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;
 2. 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
 3. 40% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika Centrum do pracy w Centrum.

4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do  wysokości  80%  udokumentowanych  kosztów  pomocy  prawnej,  konsultacji lub  doradztwa,  w  wysokości  nieprzekraczającej  jednak  przeciętnego  wynagrodzenia.

5. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest finansowana ze środków Funduszu Pracy   na   zasadach   określonych   dla   robót   publicznych,
o   których   mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

6.  W  przypadku  podjęcia  działalności,  o  której  mowa  w ust.  1  pkt  2,  przysługują uprawnienia,    o których    mowa    w    przepisach    o    promocji    zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rozdział IV

Obowiązki i uprawnienia uczestników

Art. 33

 

I. Uczestnik Centrum jest obowiązany w szczególności do :

1.  uczestniczenia w zajęciach wskazanych w Programie i prowadzonych w Centrum,

2.  wypełniania  wymaganych  dokumentów,  w  szczególności  kwestionariuszy,  ankiet ewaluacyjnych,  które  będą  służyły  okresowym  ocenom  efektywności  reintegracji zawodowej i społecznej,

3.  udzielania pełnych informacji dotyczących własnej sytuacji materialno – bytowej oraz realizacji Programu,

4.  udzielania informacji dotyczących funkcjonowania rodziny w środowisku,

5.  przestrzegania zasad BHP,

6.  współpracy z pracownikami Centrum,

7. przestrzegania regulaminów obowiązujących w Centrum,

8.  zachowania tajemnicy w związku z czynnościami wykonywanymi podczas realizacji Programu,

9.  poinformowania o podjęciu zatrudnienia w trakcie realizacji Programu,

10. uczestniczenia w grupie wsparcia,

11. nie palenia tytoniu w budynku Centrum,

12. brania czynnego udziału  w promocji projektu w ramach, którego odbywają się zajęcia  w Centrum,   w   szczególności poprzez rozmowy z   mediami,   uczestniczenie w zdjęciach, kręceniu filmów, reportaży itp.,

II. Uczestnik ma prawo do:

1. uczestniczenia w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej zgodnie z IPZS,

2. uczestniczenia w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej zgodnie z IPZS,

3. bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  uczestnictwa,  w  tym  otrzymania  środków ochrony   indywidualnej,   szkolenia   w   zakresie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy, przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich,

4. ubezpieczenia z tytułu wypadku w trakcie pobytu w Centrum,

5. odzieży  roboczej  dostosowanej  do  profilu  zawodowego  grupy,  którą  otrzymuje  po miesiącu próbnym,

6. nieodpłatnego jednego posiłku dziennie,

7. pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,

8. świadczenia integracyjnego w odpowiedniej wysokości,

9. do  4  dni  wolnych w edycji  od  zajęć  w  Centrum  na  wniosek  uczestnika,  za  które  przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.

Art. 34

 

I. Zaprzestanie realizacji Programu następuje w przypadku:

1. stwierdzenia przez Kierownika Centrum, że nastąpiło uporczywe naruszanie przez uczestnika postanowień Programu, uniemożliwiające jego dalszą realizację. Przez uporczywe  naruszanie    postanowień  Programu  rozumie  się  nieprzestrzeganie regulaminu uczestnictwa,
w szczególności:

a)  stawianie  się  na  zajęcia  w  stanie  po  użyciu  alkoholu,  innych  środków psychoaktywnych lub spożywanie alkoholu, innych środków psychoaktywnych w miejscu zajęć lub w czasie zajęć (naruszenie obowiązku trzeźwości w Centrum),

b) opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,

c)  brak  uczestnictwa  w  zajęciach  (niezależnie od przyczyn )  przez  okres przekraczający  łącznie w Programie 14 dni,

d)  samowolne  uchylanie  się  od  zajęć  tj.  odstąpienie  od  zajęć  bez  żadnych usprawiedliwionych przyczyn,

e)  niestawienie  się  na  zajęcia  bez  powiadomienia  Centrum  we  właściwym terminie, o którym mowa w par. 18 pkt. 3b o przyczynie nieobecności,

f) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu zajęć i w czasie zajęć,

g) niewłaściwy stosunek do przełożonych oraz uczestników,

h) niewykonywanie poleceń przełożonego,

i) kradzież mienia Centrum,

j) brak czynnego udziału w procesie reintegracji zawodowej i społecznej;

k)  nie  realizowanie  zajęć  z  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  spowodowane zwolnieniem lekarskim uniemożliwiającym realizację programu.

2. trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum Integracji Społecznej,

3. oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji Programu.

II.     W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.1    oraz  2  niniejszego  paragrafu  decyzję o rozwiązaniu  programu zatrudnienia socjalnego podejmuje Kierownik Centrum.

III.     Od  decyzji  Kierownika  Centrum,  o  której  mowa  w  pkt.  II  przysługuje  uczestnikowi skarga do sądu administracyjnego.

 

Art. 35

 

Zakończenie  realizacji Programu następuje  w dniu, w którym uczestnik podjął zatrudnienie na  zasadach  przewidzianych  w  przepisach  prawa  pracy  lub  podjął  działalność  gospodarczą, albo w dniu w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach.

Art. 36

Bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przeciwpożarową w CIS określa oddzielny dokument przygotowany przez instruktora BHP, oddzielny dla każdej edycji działania CIS, trwającej 12 miesięcy i jest on uzależniony od profilu grupy. Oprócz tego, każdy pracownik oraz uczestnik CIS raz w roku przechodzi szkolenie BHP i ppoż.

Budynek Centrum powinien być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Art. 37

 

1.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  do  celów związanych  z realizacją  Programu,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz.U. nr.133 poz.883 z późn. zm.).

2.  Dane    osobowe,    o    których    mowa    w    ust.    1    przechowywane    są    zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

3.  Dane  osobowe  gromadzone  i  przechowywane  są  do  celów  związanych  z  promocją działalności  i  do  celów  statystycznych  na  potrzeby  Centrum  oraz  celów  bieżących projektów.

 

Art. 38

 

Decyzje  w  sprawach  nie  uregulowanych  w  Regulaminie  oraz  w  sytuacjach  spornych podejmuje Kierownik Centrum .

 

Art. 39

 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy ustawy  z  dnia  13  czerwca  2003r.  o  zatrudnieniu  socjalnym  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  122  z późniejszymi zmianami).

 

Art. 40

 Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.