Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” jest propagowanie wartości chrześcijańskich, zarówno słowem, jak i czynem, w celu przemiany sposobu myślenia i stylu życia jednostek, by miało to pozytywny wpływ na resztę społeczeństwa.

Swoja misję realizujemy głównie poprzez niesienie pomocy osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – bezdomnym, ubogim, długotrwale bezrobotnym, uzależnionym – zarówno jednostkom, jak i rodzinom. Nasza pomoc przybiera formy wsparcia duchowego, psychologicznego i materialnego. Tam, gdzie to możliwe, staramy się nie poprzestawać na pomocy doraźnej, lecz bardziej dalekosiężnej i kompleksowej, stąd np. prowadzimy nie tylko ogrzewalnię dla ludzi bezdomnych, ale i ośrodek wychodzenia z bezdomności.

Organizujemy także wydarzenia kulturalne, mające umacniać i propagować wartości judeo – chrześcijańskie, gdyż przekonaliśmy się, że najskuteczniejszym środkiem przemiany ludzkiego życia jest moc Boża płynąca z kart Pisma Świętego, zwłaszcza treść Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa z Nazaretu.

Stowarzyszenie zostało założone przez członków Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 23 maja 2006 r. Od początku jego prezesem jest Elżbieta Żukowska – Bubienko, w skład zarządu wchodzą także pastorzy baptystyczni Zboru K.Ch.B. „Ku Zbawieniu” w Białymstoku.

Od września 2007 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się od prowadzenia sobotnich spotkań dla dzieci z osiedla Starosielce, które odbywały się w pomieszczeniach kaplicy baptystycznej zboru przy ul. Kujawskiej 22. Następnie rozpoczęliśmy wydawanie żywności z unijnego Programu PEAD. W roku 2007 rozpoczęliśmy niesienie pomocy osobom bezdomnym – najpierw od rozdawania kanapek i ciepłej zupy. Potem otworzyliśmy ogrzewalnię przy ul. Traugutta (w dawnym budynku dworca PKP), którą przenieśliśmy pod koniec 2009 r. do siedziby naszego stowarzyszenia w ponad 100-letniej kamienicy przy ul. Żelaznej 23, którą użyczamy od września 2009 r., dokonawszy własnymi siłami jej remontu.

Od listopada 2014 r. naszą siedzibą stał się wspaniały budynek przy ul. Grochowej 2a.

Kolejną ważną dziedziną działalności stało się Centrum Integracji Społecznej, które działa od stycznia 2012 r., dając możliwość reintegracji społeczno – zawodowej osobom spełniającym kryteria Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Naszym najnowszym „dzieckiem” jest Przedsiębiorstwo Społeczne SUKCES sp. z o.o., powołane do działania pod koniec 2012 r., z myślą o zapewnianiu zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym i ubogim oraz w celu finansowego wsparcia działalności stowarzyszenia.

Więcej o naszej działalności i realizowanych do tej pory projektach można przeczytać w zakładce Działalność.